ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයෙන් 444 ඩයල් කර නිවසේ සිට බස් ටිකට් හා ආසන වෙන් කර ගන්න. කෙටි පණිවිඩයක් මගින් මෙය තහවුරු කෙරේ.

අතිරේක තොරතුරු

සැලකිය යුතුයි.

*කොන්දේසි සහිතයි

අදාල බදු එකතු කෙරේ

නිර්දේශිත VAS FAQ

ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර ලබාගන්නේ කෙසේද?

 • ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර සේවාවට පිවිසීමට 444 ඩයල් කරන්න
 • ඔබේ නම, ජංගම දුරකථන අංකය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ගමනාන්තය, ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර සංඛ්‍යාව සඳහන් කරන්න.
 • 444 අංකයෙන් ඔබට යොමු අංකය සමග වෙන් කිරීම් විස්තර SMS මාර්ගයෙන් ලැබෙනු ඇත.
 • අදාළ බස් රථය තුළ දී SMS ප‍්‍රවේශ පත කොන්දොස්තර මහතාට පෙන්වන්න.

මෙම සේවාවෙන් වෙන් කරවා ගැනීම් කළ හැකි ගමන් මාර්ග

 
පහත සඳහන් බස් රථ ගමන් මාර්ග සඳහා ඔබට වෙන් කරවා ගැනීම් කළ හැක.
 • කොළඹ - කටුණායක - පුත්තලම - අනුරාධපුරය - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - පේදුරුතුඩුව යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කටුණායක - පුත්තලම - අනුරාධපුරය - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - පේදුරුතුඩුව යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කටුණායක - පුත්තලම - අනුරාධපුරය - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - කන්කසන්තුරය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කුරුණෑගල - දඹුල්ල - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - කන්කසන්තුරය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - පොළාන්නරුව - මඩකලපුව - අක්කරපත්තු යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - පොළාන්නරුව - මඩකලපුව - නින්දවූර් යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - මහනුවර - මහියංගනය - අම්පාර - නින්දවූර් යන ගමනාන්ත ස`දහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - රත්නපුරය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - හැටන් - තලවාකැලේ - ඩයගම යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - මාතර - කඹුරුපිටිය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • පානදුර - බණ්ඩාරගම - මාතර - යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කෑගල්ල - මහනුවර - නුවරඑළිය - වැලිමඩ යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - මන්නාරම යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට

Charges

 • ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව + වෙන් කරවා ගැනීමේ ගාස්තුව (ප්‍රවේශ පත්‍රයේ වෛනකමින් 15%) + අදාල බදු අය කෙරේ.
 • 444 ඇමතීමේ දී IVR ගාස්තු ලෙස ඇමතුමකට රු. 15/- අදාල බදු ඇතුලත් වේ.
මෙම සේවාව අදාල වන්නේ සුපර්ලයින් සුඛෝපභෝගී බස් සේවාවට යටත් ගමන් මාර්ගවලට පමණි
ගමන් මාර්ගය ගමන් මාර්ග අංකය බස් වර්ගය මිල
කොළඹ - බදුල්ල 99 අධි සුඛෝපභෝගී රු. 905.00 + (ඩයලොග් ප්‍රමියම් රු. 30.00 + බදු බැගින්)
කොළඹ - ත්‍රිකුණාමලය 49 අධි සුඛෝපභෝගී රු. 900.00 + (ඩයලොග් ප්‍රමියම් රු. 30.00 + බදු බැගින්)
කොළඹ - අක්කරෙයිපත්තුව 98 අධි සුඛෝපභෝගී රු. 1130.00 + (ඩයලොග් ප්‍රමියම් රු. 30.00 + බදු බැගින්)
 • මිලදී ගන්නා සෑම ටිකට් පතකටම අතිරේක රු. 50.00 බැගින්
 • ඇමතුමකට රු. 15.00 බැගින්