සටහන්

.

  •  ගාස්තු සඳහා අදාල බදු ඇතුලත් වේ.
  • පැකේජ සහ පැකේජ ගාස්තු පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක.
  • Lite Pack Per Day TV Connection is available exclusively with the Rs.8/- + tax per day rental.
  • All other Standard terms and conditions apply.

TRC Reference No : TRC/DTV/PER/18/01

විශේෂ නාලිකා එකිනෙක සක්‍රීය කිරීම.

නිවසේ සිටම ඔබට දැන් ඩයලොග් ටීවී නාලිකා සක්‍රීය හෝ අක්‍රීය කල හැක.

වැඩි විස්තර

චැනල් පැක් සක්‍රීය කිරීම.

ඩයලොග් ටීවී වෙතින් දැන් ඔබට සිනමා, ක්‍රීඩා, විනෝදාස්වාදය, අධ්‍යාපනික රසාස්වාදය ඇතුලු තවත් බොහෝ කාණ්ඩ අතුරින් තම කැමැත්ත පරිදි නාලිකා තොරා ගැනීමට හැකි වේ.

වැඩි විස්තර