விசேட அம்சங்கள்

  • IDDSEC என டைப் செய்து 678 ற்கு அனுப்புங்கள். அல்லது #678# ற்கு அழைப்பினை மேற்கொண்டு தெரிவு 01 இனை தேர்வு செய்து வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்

பிளான் விபரங்கள்

குறிப்புகள்

செயற்படுத்த #678# ற்கு டயல்செய்து அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள். முதற்தடவை பக்கேஜ் மாற்றம் இலவசம் . அதன்பின்னர் இடம்பெறும் ஒவ்வொரு மாற்றத்திற்கும் ரூ. 10/- + வரிகள் அறவிடப்படும். TRC குறியீட்டு இலக்கம் TRC/D/10/30(p) TRC/D/10/31(p). *பொருத்தமான வரிகள் சேர்க்கப்படும்

Per Minute Package

Enjoy the lowest Rates on the all new IDD Per Minute package. It’s hassle free! No added Rentals

View More