විශේෂ කරුණු

  • ක්රියාත්මක කිරීමට #678# ඩයල් කර ලැබෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

සැලසුම් පිළිබඳ තොරතුරැ

සැලකිය යුතුයි.

  • පළමු IDD පැකේජ වෙනස්කිරීම සඳහා කිසිදු අය කිරීමක් නොකෙරේ. ඉන්පසු සෑම වෙනස්කිරීමක් සඳහාම රු. 10ක + (බදු ඇතුලත්ව) ගාස්තුවක් අය කෙරේ.
  • පෙර ගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් සේවා දායකයින්ට Per Minute සහ Per Second පැකේජ වෙනස්කිරීම් සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ. (සමාගම් සේවා දායකයින් (Corporates ) ඇතුලත් නොවේ)

Per Second පැකේජය

IDD per second package offers you per second billing and affordable rates.

View More