விசேட அம்சங்கள்

  • செயற்படுத்த #678# ற்கு டயல்செய்து அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள்.

பிளான் விபரங்கள்

குறிப்புகள்

செயற்படுத்த #678# ற்கு டயல்செய்து அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள். முதற்தடவை பக்கேஜ் மாற்றம் இலவசம் . அதன்பின்னர் இடம்பெறும் ஒவ்வொரு மாற்றத்திற்கும் ரூ. 10/- + வரிகள் அறவிடப்படும். TRC குறியீட்டு இலக்கம் TRC/D/10/30(p) TRC/D/10/31(p). *பொருத்தமான வரிகள் சேர்க்கப்படும்

Per Second Package

IDD per second package offers you per second billing and affordable rates.

View More