விசேட அம்சங்கள்

  • IDD பக்கேஜினை மாற்றிக்கொள்ள IDDMIN என டைப் செய்து 678க்கு SMS செய்யுங்கள் அல்லது #678# டயல் செய்து அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள்.

பிளான் விபரங்கள்

குறிப்புகள்

  • முதற்தடவை பக்கேஜ் மாற்றம் இலவசம் . அதன்பின்னர் இடம்பெறும் ஒவ்வொரு மாற்றத்திற்கும் ரூ. 10/- + வரிகள் அறவிடப்படும்.
  • முற்கொடுப்பனவு மற்றும் பிற்கொடுப்பனவு வாடிக்கையாளர்கள் Per Minute மற்றும் Per Second பக்கேஜ்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும. (Excluding Corporates)்

Per Second Package

IDD per second package offers you per second billing and affordable rates.

View More