විනෝදාත්මක ලෙස ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගත හැකි ක්‍රමයක් මෙන්න. British Council English (BC English) සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වී කෙටි පණිවිඩ හරහා ප්‍රශ්ණාවලියක් ලබා ගන්න. මෙසේ ඔබට ලැබෙන එස්.එම්.එස්. ප්‍රශ්ණවලට අදාල (නිවැරදි) පිළිතුර සමග රිප්ලයි කර යුතුය. ඔබේ දැනුම් මට්ටම හා ඔබ ලබාදෙන පිළිතිරුවල වැරදි නැවැරදිභාවය අනුව, ඔබේ අධ්‍යාපනික අභිවුර්දිය උදෙසා ඉහළ මට්ටමකට ඔබව ස්වයංක්‍රීයව උසස් කිරීමේ ඉඩකඩ ඇත. Elementary, Intermediate හෝ Advanced යන අදියර 3න් එකක් සමග මේ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක.

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

SMS : Rs. දිනකට රු 2.00
IVR : රු. 30.00 + මාසික බදු හෝ රු. 5.00 + මිනිත්තුවකට බදු
සැලකිය යුතුයි.

අදාල බදු එකතු කෙරේ

නිර්දේශිත VAS FAQ

මෙම සේවාව සඳහා අදියර 3ක් යටතේ ලියාපදිංචි වන්න

  • ආරම්භක
  • අතරමැදි
  • උසස්

මෙය සේවා මාදිලි 3ක් ලෙස දියත් කෙරේ

  • පුෂ් එස්.එම්.එස්.: ඉගෙනුම් උපදෙස්, ප්‍රයෝජනවත් කරණු, ප්‍රස්ථාපිරුළු යනාදී සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පණිවිඩ
  • පුල් එස්.එම්.එස්.: හිස්තැන් පිරවීම යනාදී බහුවරණ ප්‍රශ්ණ. ග්‍රාහකයන්ට තමා කැමති ප්‍රශ්ණවලට පිළිතුරු දිය හැක.
  • කොන්වර්සේශනල් ඉංග්ලිෂ් (සාකච්ඡාමය ඉංග්‍රීසි): ග්‍රාහකයා කැමති භාෂාව අනුව ප්‍රශ්ණ වලට ලින්ක් අඩංගු පණිවිඩ පහක් එවනු ලැබේ. මෙය අදාල වන්නේ ආරම්ශක අදියරට පමණි.

ලැබෙන එස්.එම්.එස්. කවුළු විස්තර

පහත සඳහන් කවුළු හරහා ඔබට එස්.එම්.එස්. ලැබෙනු ඇත:

  • BC English: ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියනු කර ගැනීමට දෛනික උපදෙස්
  • 7447: ලියාපදිංවී ඇති අදියර අනුව අභ්‍යාශ ලබා ගන්න

අදාල කවුළු අංකය අනුව මෙම සේවාව සඳහා එස්.එම්.එස්. කර යුතු භාවිතාමය විධාන පහත සඳහන් වේ

ක්‍රියාව විධාන එස්.එම්.එස්. කවුළුව
ලියාපදිංචි වන්න (ආරම්භක අදියර සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුලින් තෝරාගෙන ඇත) BCE 678
ලියාපදිංචි වීම හෝ ආරම්භක අදියර වෙත මාරු වීම BCE ELE 7447
ලියාපදිංචි වීම හෝ අතරමැදි අදියර වෙත මාරු වීම BCE INT 7447
ලියාපදිංචි වීම හෝ උසස් අදියර වෙත මාරු වීම BCE ADV 7447
භාශාව සිංහල වලට මාරු කිරීම BCE SIN 7447
භාශාව දෙමල වලට මාරු කිරීම l BCE TAM 7447
පුල් කර යුතු පිළිතුර BCE A or BCE B
or BCE C
7447
කොන්වර්සේශනල් සඳහා පුල් කර යුතු පිළිතුර BCE පිළිතුර 7447
උපදෙස් BCE HELP 7447
ඉංග්‍රීසි බසින් උපදෙස් BCE E 7447
සිංහල බසින් උපදෙස් BCE S 7447
දෙමළ බසින් උපදෙස් BCE T 7447
ලියාපදිංචියෙන් ඉවත් වීම OFF BCE 678

Dial 555 to access through IVR