සිංහල හො දෙමළ වචන හෝ වාඛ්‍ය කණ්ඩයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට අංක 550 අමතා උපදෙස් විමසන්න. පෙරගෙවුම් හා පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට එක ලෙස භාවිතා කර හැකි මෙම සේවාව දිනපතා පෙරවරු 8 සි පස්වරු 8 දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

  • දිනකට රු. 1.00 බැගින් වූ දෛනික ගාස්තුවක්
  • ඇමතුම් සඳහා විනාඩියට රු.1.00 බැගින්
සැලකිය යුතුයි.

*කොන්දේසි සහිතයි

අදාල බදු එකතු කෙරේ