දිශාන් වික්‍රමරත්නගේ 'මොහොතක් සිතන්න' වැකි දිනපතා. උදාහරණයක් ලෙස: Things can be repaired but hurt feelings often can’t. Don’t forget, forgiveness is greater than revenge-just ThinkAMinute

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

පණිවිඩයට රු. 2.00 බැගින්
සැලකිය යුතුයි.

අදාල බදු එකතු කෙරේ

නිර්දේශිත VAS FAQ

For English Language

ක්‍රියාත්මක කරන්න: THINK ටයිප් කර 678ට යවන්න.

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම: OFF THINK ටයිප් කර 678ට යවන්න.

For Sinhala Language

ක්‍රියාත්මක කරන්න: Type MS and send to 678

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම: Type OFF MS and send to 678