ඩයලොග් IDD වෙතින් ඔබට රටේ හොඳම IDD ගාස්තු අනර්ඝ සහ සුපැහැදිලි හඬ තත්ත්වයකින් ලබාදේ. MY10 + 5 IDD සේවාවෙන් ඔබට IDD නොම්මර 5ක් ඇතුලත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර වට්ටම් IDD ගාස්තුවකට ස්ථාවර සහ ජංගම දුරකතන ඇමතුම් ලබාගැනීමට අවස්ථාව උදා වේ. පහත සඳහන් ගාස්තු කිසිදු බද්දකට යටත් නොවේ.

1

Calling Code : 1

 •  

  Standard Rate
  (per sec billing)

  Per Min Package
  (per min billing)

  MY 10
  (per sec billing)

  Fixed Line
  (per sec billing)

 • Mobile

  Rs. 11.0

  Rs. 2.0

  Rs. 2.0

  Rs. 2.0

 • Fixed Line

  Rs. 11.0

  Rs. 2.0

  Rs. 2.0

  Rs. 2.0

සටහන්

තෝරාගත් රටවල් වලට, විශේෂ ජාත්‍යන්තර අංක (premium international numbers) සඳහා IDD ගාස්තු වෙනස් කොට ඇත.