දැන් ඔබට ඔබගේ ජංගම දුරකතන අංකයේ කිසිදු වෙනසක් නොකරම පැකේජය Post Paid සිට Pre Paid මෙන්ම Pre Paid සිට Post Paid ලෙස වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තිබේ. වැඩි විස්තර සඳහා Dialog පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන්න. ස්වයං සේවාව සඳහා #678# අමතන්න.

අය කිරීම

Prepaid සිට postpaid වෙත මාරු වීම.

 • තප්පරයකට අය කිරීම / මිනිත්තුවකට අය කිරීම
 • සාමාන්‍ය දේශීය ඇමතුම් ගාස්තු මීට අදාල වන අතර සේවා දායකයාගේ ගිණුමෙන් මෙය අය කරගනු ලැබේ. ( USSD මඟින් අදාල පැකේජය වෙනස්කරන්නේ නම් සේවා දායකයාගේ ගිණුමේ ප්‍රමාණවත් ශේෂයක් තිබීම අනිවාර්ය වේ.)

ළඟම ඇති Dialog සේවා මද්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන්න.

 • තෝරාගත් පැකේජය සඳහා ගෙවිය යුතු තැන්පත් ගාස්තුව.
 • පැකේජ වෙනස්කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස රු.500ක් අය කෙරේ.

USSD (#678#)

 • Pre to Post විකල්පය තෝරා ගන්න.
 • ඔබට අවශ්‍ය පැකේජය තෝරා ගන්න.
 • තෝරා ගත් පැකේජය සඳහා නියමිත තැන්පත් ගාස්තුව රීලෝඩ් කරන්න.
 • පැකේජ මාරු කිරීමේ ගාස්තුව අදාල නොවේ.

Post Paid සිට Pre Paid වෙත මාරු වීම.

Dialog සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන්නන් සඳහා පමණයි

 • තප්පරයකට අය කිරීම / මිනිත්තුවකට අය කිරීම
 • පැකේජ වෙනස්කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස රු.500ක් අය කෙරේ.

කොන්දේසි.

Consideration on prepaid to postpaid

 • පෙරගෙවුම් සිට පසු ගෙවුම් පරිවර්තනය පෙරගෙවුම් ගිණුමේ පවතින ශේෂය ගෙවීමක් ලෙස පසු ගෙවුම් සම්බන්ධතාවයට යැවෙනු ඇත.
 • Home Zone හෝ "එතෙර -මෙතෙර” සබඳතා සඳහා මෙම පරිවර්තනය වලංගු නොවේ.
 • පැකේජ මාරු කිරීමෙන් පසුව පාරිභෝගික භාවිත කණ්ඩායම් (CUG) ඉවත් කෙරේ.
 • පහත දෙක්වෙන සේවාවන් සඳහා සලකා බැලේ.
  • පෙරගෙවුම් MY 10- පසුගෙවුම් MY 10 සේවාව සක්‍රිය කර ගනිමින් යළි අංක ඇතුළත් කළ හැකිය.
  • පෙරගෙවුම් Double - අංක දෙක අතර තිබු විශේෂ සම්බන්ධය ඉවත්වන අතර එම සේවාව භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.
  • Ringin tone - මෙම සේවාව නොකඩවා අත්විඳීමට පාරිභෝගිකයාට හැකියාව ලැබේ. පෙරගෙවුම් මුලික මාසික ගාස්තු කාලසීමාව අවසන් වූ පසු සාමාන්‍ය පසු ගෙවුම් මාසික ගාස්තු පාරිභෝගිකයාගෙන් අය කෙරේ.
  • IDD - පසුගෙවුම් සබඳතාවයේ IDD සම්බන්ධතාවය යළි ලබාගැනීම සඳහා අත්තිකාරම් මුදලක් තැබීමට පාරිභෝගිකයාට සිදු වේ.
  • පෙරගෙවුම් Roaming - සේවාව විසන්ධි වනු ඇත. පසුගෙවුම් රෝමිං සබඳතාව ලබාගැනීමට පාරිභෝගිකයාට සිදු වේ.
 • Dual සිම් හෝ Twin සිම් සමඟ සම්බන්ධතාවය සක්‍රිය කළ නොහැක. පෙරගෙවුම් සිට පසුගෙවුම් හෝ පසුගෙවුම් සිට පෙරගෙවුම් සේවාව.
 • පෙරගෙවුම් සිට පසුගෙවුම් පරිවර්තනය සඳහා සපුරාලිය යුතු අවම සුදුසුකම එක් මාසයක් සම්බන්ධතාවයේ රැඳී සිටීමය. (සැ. යු. මෙය අදාළ වන්නේ පෙරගෙවුම් සිට පසුගෙවුම් පරිවර්තනය සඳහා පමණි )

1.1. තත්පරයට අය කිරීම.

 • පාරිභෝගිකයා දැනටමත් තත්පරයට අය කිරීම සක්‍රිය කර ඇත්නම් පැකේජ පරිවර්තනය වීමෙන් පසුව නොමිලේ මිනිත්තු සේවාව ස්වයංක්‍රියව සක්‍රිය වනු ඇත.

2. Consideration on Postpaid to Prepaid

 • පසුගෙවුම් සිට පෙරගෙවුම් පරිවර්තනයේදී පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයේ ශේෂය.
 • පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයේ ඇති ශේෂය පෙරගෙවුම් සබඳතාවට මාරු කෙරෙන්නේ නැත.
 • පරිවර්තනය වීමට පෙර - පසු ගෙවුම් සම්බන්ධතාවයේ ඇති හිඟ මුදල ගෙවිය යුතුය.
 • SMSR ඇතුළුව රෝමිං සබඳතාව සක්‍රිය කර ඇත්නම් අයදුම් කළ දිනයේ සිට සති දෙකකින් පසු සම්බන්ධතාව පරිවර්තනය වනු ඇති මෙන්ම ඉල්ලුම් කළ දින සිට රෝමින් සේවාව අක්‍රිය වනු ඇත. කේවල පරිශිලක කණ්ඩාය
 • ම් පැකේජය මාරු කිරීමෙන් පසු ඉවත් කෙරේ. MY10 – පාරිභෝගිකයන්ට නැවත සේවාව සක්‍රිය කිරිමටද අංක එකතු කිරීමටද හැකිය.
 • සමපූරක පැකේජ- සමපූරක පැකේජ නැත. පාරිභෝගිකයාට පෙරගෙවුම් අංකයක් Prepaid Double වශයෙන්එකතු කර ගත හැකිය.
 • 2.2 තත්පරයට ගෙවීම.

  පාරිභෝගිකයා දැනටම තොග නොමිලේ ඇමතුම් සක්‍රිය කොට ඇත්නම් පැකේජය මාරු වීමෙන් පසු තත්පරයට අය කිරීම පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම මත සක්‍රිය වනු ඇත.

දැන් ඔබට ඔබගේ ජංගම දුරකතන අංකයේ කිසිදු වෙනසක් නොකරම පැකේජය Post Paid සිට Pre Paid මෙන්ම Pre Paid සිට Post Paid ලෙස වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තිබේ. වැඩි විස්තර සඳහා Dialog පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන්න. ස්වයං සේවාව සඳහා #678# අමතන්න.

අය කිරීම

Prepaid සිට postpaid වෙත මාරු වීම.

 • තප්පරයකට අය කිරීම / මිනිත්තුවකට අය කිරීම
 • සාමාන්‍ය දේශීය ඇමතුම් ගාස්තු මීට අදාල වන අතර සේවා දායකයාගේ ගිණුමෙන් මෙය අය කරගනු ලැබේ. ( USSD මඟින් අදාල පැකේජය වෙනස්කරන්නේ නම් සේවා දායකයාගේ ගිණුමේ ප්‍රමාණවත් ශේෂයක් තිබීම අනිවාර්ය වේ.)

ළඟම ඇති Dialog සේවා මද්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන්න.

 • තෝරාගත් පැකේජය සඳහා ගෙවිය යුතු තැන්පත් ගාස්තුව.
 • පැකේජ වෙනස්කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස රු.500ක් අය කෙරේ.

USSD (#678#)

 • Pre to Post විකල්පය තෝරා ගන්න.
 • ඔබට අවශ්‍ය පැකේජය තෝරා ගන්න.
 • තෝරා ගත් පැකේජය සඳහා නියමිත තැන්පත් ගාස්තුව රීලෝඩ් කරන්න.
 • පැකේජ මාරු කිරීමේ ගාස්තුව අදාල නොවේ.

Post Paid සිට Pre Paid වෙත මාරු වීම.

Dialog සේවා මධ්‍යස්ථානය වෙත පිවිසෙන්නන් සඳහා පමණයි

 • තප්පරයකට අය කිරීම / මිනිත්තුවකට අය කිරීම
 • පැකේජ වෙනස්කිරීමේ ගාස්තුව ලෙස රු.500ක් අය කෙරේ.

කොන්දේසි.

Consideration on prepaid to postpaid

 • පෙරගෙවුම් සිට පසු ගෙවුම් පරිවර්තනය පෙරගෙවුම් ගිණුමේ පවතින ශේෂය ගෙවීමක් ලෙස පසු ගෙවුම් සම්බන්ධතාවයට යැවෙනු ඇත.
 • Home Zone හෝ "එතෙර -මෙතෙර” සබඳතා සඳහා මෙම පරිවර්තනය වලංගු නොවේ.
 • පැකේජ මාරු කිරීමෙන් පසුව පාරිභෝගික භාවිත කණ්ඩායම් (CUG) ඉවත් කෙරේ.
 • පහත දෙක්වෙන සේවාවන් සඳහා සලකා බැලේ.
  • පෙරගෙවුම් MY 10- පසුගෙවුම් MY 10 සේවාව සක්‍රිය කර ගනිමින් යළි අංක ඇතුළත් කළ හැකිය.
  • පෙරගෙවුම් Double - අංක දෙක අතර තිබු විශේෂ සම්බන්ධය ඉවත්වන අතර එම සේවාව භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.
  • Ringin tone - මෙම සේවාව නොකඩවා අත්විඳීමට පාරිභෝගිකයාට හැකියාව ලැබේ. පෙරගෙවුම් මුලික මාසික ගාස්තු කාලසීමාව අවසන් වූ පසු සාමාන්‍ය පසු ගෙවුම් මාසික ගාස්තු පාරිභෝගිකයාගෙන් අය කෙරේ.
  • IDD - පසුගෙවුම් සබඳතාවයේ IDD සම්බන්ධතාවය යළි ලබාගැනීම සඳහා අත්තිකාරම් මුදලක් තැබීමට පාරිභෝගිකයාට සිදු වේ.
  • පෙරගෙවුම් Roaming - සේවාව විසන්ධි වනු ඇත. පසුගෙවුම් රෝමිං සබඳතාව ලබාගැනීමට පාරිභෝගිකයාට සිදු වේ.
 • Dual සිම් හෝ Twin සිම් සමඟ සම්බන්ධතාවය සක්‍රිය කළ නොහැක. පෙරගෙවුම් සිට පසුගෙවුම් හෝ පසුගෙවුම් සිට පෙරගෙවුම් සේවාව.
 • පෙරගෙවුම් සිට පසුගෙවුම් පරිවර්තනය සඳහා සපුරාලිය යුතු අවම සුදුසුකම එක් මාසයක් සම්බන්ධතාවයේ රැඳී සිටීමය. (සැ. යු. මෙය අදාළ වන්නේ පෙරගෙවුම් සිට පසුගෙවුම් පරිවර්තනය සඳහා පමණි )

1.1. තත්පරයට අය කිරීම.

 • පාරිභෝගිකයා දැනටමත් තත්පරයට අය කිරීම සක්‍රිය කර ඇත්නම් පැකේජ පරිවර්තනය වීමෙන් පසුව නොමිලේ මිනිත්තු සේවාව ස්වයංක්‍රියව සක්‍රිය වනු ඇත.

2. Consideration on Postpaid to Prepaid

 • පසුගෙවුම් සිට පෙරගෙවුම් පරිවර්තනයේදී පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයේ ශේෂය.
 • පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයේ ඇති ශේෂය පෙරගෙවුම් සබඳතාවට මාරු කෙරෙන්නේ නැත.
 • පරිවර්තනය වීමට පෙර - පසු ගෙවුම් සම්බන්ධතාවයේ ඇති හිඟ මුදල ගෙවිය යුතුය.
 • SMSR ඇතුළුව රෝමිං සබඳතාව සක්‍රිය කර ඇත්නම් අයදුම් කළ දිනයේ සිට සති දෙකකින් පසු සම්බන්ධතාව පරිවර්තනය වනු ඇති මෙන්ම ඉල්ලුම් කළ දින සිට රෝමින් සේවාව අක්‍රිය වනු ඇත. කේවල පරිශිලක කණ්ඩාය
 • ම් පැකේජය මාරු කිරීමෙන් පසු ඉවත් කෙරේ. MY10 – පාරිභෝගිකයන්ට නැවත සේවාව සක්‍රිය කිරිමටද අංක එකතු කිරීමටද හැකිය.
 • සමපූරක පැකේජ- සමපූරක පැකේජ නැත. පාරිභෝගිකයාට පෙරගෙවුම් අංකයක් Prepaid Double වශයෙන්එකතු කර ගත හැකිය.
 • 2.2 තත්පරයට ගෙවීම.

  පාරිභෝගිකයා දැනටම තොග නොමිලේ ඇමතුම් සක්‍රිය කොට ඇත්නම් පැකේජය මාරු වීමෙන් පසු තත්පරයට අය කිරීම පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම මත සක්‍රිය වනු ඇත.