පුවත් නිවේදනයක් නිකුත් කරනා විට හෝ වාරික හෝ වාර්ෂික වාර්තා ප්රකාශ කරන විට ඊමේල් මගින් දැනුවත් කිරීමක් ලබා ගැනීමට ඔබ කැමැත්තේ නම් පහත එන ආකෘති පත්රය පුරවා දායකත්වය ලබා ගන්න.

කාරුණික දැනුම් දීමයි: රතු තරු ලකුණු (*) මගින් දක්වා ඇති කොටස් ලියාපදිංචි වීමේ ආකෘති පත්රය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර පිරවිය යුතුයි.