ඔබගේ postpaid සම්බන්ධතාවය සඳහා නොමිලේ prepaid ගිණුමක් Dialog වෙතින්ම පමණයි ! ‍ තෝරාගත් සේවාවන් ලබා ගැනීමේදි ඒ සඳහා ගාස්තුව prepaid ගිණුමෙන් charge වන ලෙසත් පවතින postpaid ගිණුමට එය recharge වන ලෙසත් ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබේ. postpaid සම්බන්ධතාවය සඳහා prepaid සේවාවන් සක්‍රීය කර ඔබගේ postpaid සම්බන්ධතාවයේ උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න."

මෙම සේවාව සියලුම postpaid සේවා දායකයින් හට ලබා ගත හැක.

Prepaid Services for Postpaid යටතේ ලබා දෙන සේවාවන්. : ඩේටා. , IDD ඇමතුම්/SMS , දේශීය SMS, Local Voice Call, Credit සීමාවන්

To activate Prepaid Services for Postpaid Packages, users must first deactivate any active Postpaid Data packages.

Activate Prepaid services for Postpaid

Option 1

USSD

Dial #678# and select option 1

Option 2

SMS
  • Local Voice: Type PRE <space> CALL & send to 678
  • Local SMS: Type PRE <space> SMS & send to 678
  • IDD services: Type PRE <space> IDD & send to 678
    (applicable for both IDD voice & IDD SMS)
  • Data Services: Type PRE <space> DATA & send to 678

Prepaid Services for Postpaid හි ප්‍රතිලාභ

  • web/SMS/USSD යන මාධ්‍යවලින් ඔබට පහසුවෙන් prepaid හරහා ගාස්තු අයවන ලෙස අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් තෝරා ගත හැක.
  • Credit සීමාව ඉක්මවා ගිය අවස්ථාවක ගිණුම විසන්ධි වූ විටකදී ඔබට prepaid mode එකට මාරු වීමෙන් උපරිම දින පහක් සඳහා එකම නොම්මරය භාවිතා කල හැක.
  • Dialog postpaid සේවා දායකයින්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා මත සේවා සඳහා යන වියදම් පාලනය කිරීමට අවස්ථාව සැලසේ.