නව ඩයලොග් පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතා 2014 පෙබරවාරි 21 දින සිට බලපැවැත්වෙන් පරිදි මෙම දත්ත පිරිනැමීම එහි පළමු නියමිත රීලෝඩ් වටිනාකම වන රු249.00 සදහා ලබා ගත හැකිය.

පෙරගෙවුම් සදහා මාස 03ක් සදහා සෑම මසකම 1.5GB දත්ත වෙන් කරනු ලබයි. (දත්ත එක්රැස් නොවන අතර සෑම දින 30කට වරක් නැවත සකස් වේ.).

1.5GB මාසික වෙන් කිරීම පහත සදහන් කාල කාණ්ඩයෙන් ඔබට භාවිතා කළ හැකිය.

කාල කාණ්ඩ වෙන්කිරීම
පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 11.59 දක්වා 500MB
මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට පෙ.ව. 8.59 දක්වා 1GB

රු29.00 ශේෂය වෙනත් සේවාවන් සදහා භාවිතා කරන අතර දත්ත සදහා රු.220.00ක් ඔබගෙන් අය කරනු ලබයි.

ඔබ මෙම දත්ත පිරිනැමීම ලබා ගන්නේ නම් නව ඩයලොග් ජංගම පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතා සදහා වෙනත් කිසිම පවත්නා රීලෝඩ් පිරිනැමීමක් ප්‍රවර්ධනය කරනු නොලැබේ. දත්ත ශේෂය පිරික්සීමට myuse යනුවෙන් ටයිප් කර 678ට යොමු කරන්න.