ව්‍යාපාර විස්තරය ජංගම දුරකථන සේවා සහ බාහිර පිවිසුම් බිහිදොර මෙහෙයුම්.
ජංගම දුරකථන සේවා සහ බාහිර පිවිසුම් බිහිදොර මෙහෙයුම්. ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ජාල සේවා, දත්ත සහ මූලබන්ධක, ස්ථාවර රැහැන් රහිත දුරකථන සහ සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් සේවා, රූපවාහිනී විකාශන හා මාධ්‍ය සම්බන්ධිත සේවාවන් සැපයීම අනෙකුත් කණ්ඩායම් කටයුතුවලට අඩංගු වේ.
ආදායම * Rs. 109,157million (FY 2018)
Rs. 94,196million (FY 2017)
EBITDA Rs. 43,486million (FY 2018)
Rs. 33,866million (FY 2017)
කොටස් නිකුත් කිරීම Shares in Issue 8,143,778,405 as at 31st December 2018
ප්‍රාග්ධන වටිනාකම Rs. 82.3 billion as at 31st December 2018
පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව 13,791,599
Prepaid customers – 12,406,444 and postpaid customers – 1,385,155
(Status as at 31st December 2018)
මෙහෙයුම් ජාලය Dialog operates over 3,400 2G and over 3,200 3G base station sites distributed across all 9 provinces of Sri Lanka with a network coverage of approximately 89% of the country’s land mass and 98% of Sri Lanka’s population
*දක්වා ඇති සංඛ්‍යාවන් විගණන නිලධාරීන් විසින් සීමිත ලෙස විමර්ශණයට ලක් කළ මූල්‍ය වාර්තාවන්ට යටත්ය.

Get 5GB FREE

by Upgrading your 3G SIM to a High Speed Mobile 4G SIM

වැඩි විස්තර