සරළව මැනුවල් ක්‍රමයට සම්බන්ධතා සෙවීමෙන් ඔබට ශ්‍රී ලංකාවේ ඩයලොග් සම්බන්ධතාව තෝර ගත හැකිය. සාමාන්‍ය උපාංගයක එම ක්‍රියාවලිය මෙලෙසය. Main Menu > Settings >Phone Settings > Operator / Network Selection >Manual සියලු ම සම්බන්ධතා ජාල ඔබගේ උපාංගයේ දර්ශනය වනු ඇති අතර Dialog සම්බන්ධතාවය එහිදී තෝරා ගත හැකිය.සංචාරකයා රෝමිං පහසුකම සක්‍රීය කර නොගෙන ලංකාවට පැමිණෙන විට ඔහු / ඇය වෙත ඩයලොග් කාර්යාලය නව අංකයක් ලබා දීමට කටයුතු කරයි . එය පාරිභෝගිකයා ලංකාවේ සිටින තාක් භාවිතා කළ හැකිය.

Get 5GB FREE

by Upgrading your 3G SIM to a High Speed Mobile 4G SIM

වැඩි විස්තර