දිවයිනේ ඕනෑම ජාලයකට ඔබ සංචාරය කරන රටේ සිට බාධාවකින් තොරව රෝමිං ඇමතුම් සහ ඩේටා පහසුකම් ලබා ගන්න! දැන් 200කට අධික ප්‍රදේශ කරා අපගේ රෝමිං සේවාව පුළුල් වී තිබේ.

 • මැනුවල් ක්‍රමයට තෝරාගැනීම තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවේ
 • A single lowest tariff offered
 • ඔබගේ බිල්පත් සහ පාලක ගාස්තුව දැන ගැනීමට උපකාරි වේ.
 • තැන්පත් ගාස්තුවක් නොමැත

රෝමිං සේවාව සක්‍රීය කිරීම සඳහා
#103*3# (හෝ #103# ඩයල් කර 3 වන විකල්පය තෝරාගන්න)us

Roaming Available

එකම රටක්. එකම ගාස්තුවක්: ඇමතුම් සහ SMS ගාස්තු

 •  
  Call Sri Lanka

  Call Sri Lanka

  Call within Roaming Country

  Call Within
  India

  receive Calls

  ඇමතුම් ලබාගන්න

  call other countries

  Call Other Countries

  Send SMS

  Send SMS

  Receive SMS

  Receive SMS

 • අදාළ ගාස්තු

  රු. 5
  per min

  රු. 5
  per min

  රු. 2
  per min

  Rs. 200
  per min

  රු. 5
  per SMS

  Free

සටහන්

 • Illegal termination of calls to Sri Lanka is strictly prohibited. If detected, Dialog may, without prior notification, charge Rs. 300 per min.
 • All Roaming services have been limited in Jammu and Kashmir, due to restrictions put in place by the Government of India
 • Above rates are excluding Government taxes

Voice & SMS Plan

You can now enjoy Unlimited Voice & Unlimited SMS for just USD 5 a day.

  Rental Call
Sri lanka
Call Within
India
Receive
Calls
Send SMS Receive SMS
Big Talk Plan 5 USD
per day
50
minutes
Unlimited 50
minutes
Unlimited Free

Learn More

Notes

 • To activate the Big Talk Plan Simply dial #103*1# (or dial #103# and select option 1)
 • Once the allocated minutes (50 minutes to call home & 50 minutes for incoming calls) are consumed, voice will be charged as per your normal tariff
 • You can activate Data Roaming plans along with the Roaming Big Talk plan
.

Data Plans & Rates

ඔබට දැන් ඉන්දියාවේ, දවසකට අමරිකානු ඩොලර් 5 ක හෝ මසකට ඩොලර් 50 ක ගාස්තු පදනමක් යටතේ අසීමිත රෝමිං ඩේටා අත්විඳිය හැක.

  Rental Allocated Quota
Chat Pack

USD 1
per day

100 MB
per day

Daily Plan

USD 5
per day

Unlimited

Monthly Plan

USD 50
per month

Unlimited

Standard Rate
(Pay-As-You-Go)

Rs. 44.50 per MB

සටහන්

 • To activate a Data Plan, please dial #103*2# (or dial #103# and select option 2)
 • Data roaming speeds may depend on the visiting country’s network operator, as there will be data deprioritizing during congestion and excessive data usage within a short period
 • The rental for the Data Roaming Monthly Plan will be calculated for 30 days from the first instance of usage
 • For the purposes of the Daily Data Roaming charge, a day is defined as 00:00 to 23:59hrs based on standard Sri Lankan time
 • The Roaming Chat Pack is available only for Prepaid customers
 • Data Roaming Monthly Plan is enabled only for the Postpaid customers
 • Customers who do not opt-in for any Data Roaming Plan will be charged based on their per MB data usage
 • Subscribers who stay in one destination for a period exceeding 30 days will not be eligible for monthly data roaming plan as it violates Roaming Operator Agreements and Dialog may, without any notification or liability to the customer, suspend, restrict or terminate access to the Data Roaming service
 • Above rates are excluding Government taxes
 • Please contact the Roaming hotline on +94 777 999 777 (subject to charges) or email at roam@dialog.lk for more information