நீங்கள் விஜயம் செய்யும் நாட்டில் எந்தவொரு வலையமைப்பின் மூலமும் தொந்தரவுகள் அற்ற Data Roaming கட்டணம் மற்று data திட்டங்களை இலவசமாக அனுபவித்திடுக. 200 க்கும் அதிகமான நாடுகளுக்கு கிடைக்கின்றது.

 • வலையமைப்பு தெரிவுகள் அவசியமில்லை
 • மிக குறைந்த வரி கட்டணங்கள்
 • உங்கள் பில் மற்றும் செலவை கட்டுபடுத்த உதவுகிறது
 • வைப்பு பணம் அவசியமில்லை

To activate Roaming;
Dial #103*3# or use the MyDialog Appus

Roaming Available

Voice & SMS Rates

 •  
  Call Sri Lanka

  Call Sri Lanka

  Call within Roaming Country

  Call Within
  India

  receive Calls

  Receive Calls

  call other countries

  Call Other Countries

  Send SMS

  Send SMS

  Receive SMS

  Receive SMS

 • Applicable Rates

  ரூ.5
  per min

  ரூ.5
  per min

  ரூ.2
  per min

  Rs.200
  per min

  ரூ.5
  per SMS

  Free

Activate Roaming Service

குறிப்புகள்

 • If you experience “no network coverage” while roaming it may be due to poor 4G coverage in that area. If you face such an issue, it is recommended to change the network mode to 3G/2G and then conduct a manual network selection. Click here to see Network Settings. We apologise for any inconvenience caused.
 • Illegal termination of calls to Sri Lanka is strictly prohibited. If detected, Dialog may, without prior notification, charge Rs. 300 per min.
 • All Roaming services have been limited in Jammu and Kashmir, due to restrictions put in place by the Government of India
 • Roaming Service is enabled by default for all prepaid connections.
 • Above rates are excluding Government taxes

Voice & SMS Plan

You can now enjoy Unlimited Voice & Unlimited SMS for just USD 5 a day.

  Rental Call
Sri lanka
Call Within
India
Receive
Calls
Send SMS Receive SMS
Big Talk Plan 5 USD
per day
50
minutes
Unlimited 50
minutes
Unlimited Free

Learn More

Notes

 • Due to restrictions by Roaming Partners, unlimited calling within the countries ‘Nepal and UAE’ has been temporarily disabled from Big Talk roaming plan. You will be charged standard roaming rates when making calls in Nepal and UAE. All other features of the Big Talk roaming plan will remain the same while roaming in both countries. We apologise for any inconvenience caused
 • To activate the Big Talk plan simply dial #103*1# or use the MyDialog app
 • Once the allocated minutes (50 minutes to call home & 50 minutes for incoming calls) are consumed, voice will be charged as per your normal tariff
 • You can activate Data Roaming plans along with the Roaming Big Talk plan
.

Data Plans & Rates

  Rental Allocated Quota
Chat Pack

USD1
per day

100 MB
per day

Daily Plan

USD5
per day

Unlimited

Monthly Plan

USD50
per month

Unlimited

Standard Rate
(Pay-As-You-Go)

Rs.27 per MB

குறிப்புகள்

 • To activate a Data Plan, dial #103*2# or use the MyDialog App
 • Data roaming speeds may depend on the visiting country’s network operator, as there will be data deprioritizing during congestion and excessive data usage within a short period
 • The rental for the Data Roaming Monthly Plan will be calculated for 30 days from the first instance of usage
 • For the purposes of the Daily Data Roaming charge, a day is defined as 00:00 to 23:59hrs based on standard Sri Lankan time
 • The Roaming Chat Pack is available only for Prepaid customers
 • Data Roaming Monthly Plan is enabled only for the Postpaid customers
 • Customers who do not opt-in for any Data Roaming Plan will be charged based on their per MB data usage
 • Subscribers who stay in one destination for a period exceeding 30 days will not be eligible for monthly data roaming plan as it violates Roaming Operator Agreements and Dialog may, without any notification or liability to the customer, suspend, restrict or terminate access to the Data Roaming service
 • Above rates are excluding Government taxes
 • Please contact the Roaming hotline on +94 777 999 777 (subject to charges) or email at roam@dialog.lk for more information