தொலைக்காட்சி

Dialog Television Connection

Request your Dialog Television Connection today

மேலும் பார்க்க

பக்கேஜ்கள்

உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பக்கேஜ்கள் மற்றும் செற் பிளான்கள் Dialog TV இடமிருந்து

மேலும் பார்க்க

Dialog Television ViU Hub 2.0

Live TV & all the content you love, exactly how you want it!

மேலும் பார்க்க

Dialog Television ViU Mini

The ultimate device that turns your TV to a smart TV!

மேலும் பார்க்க

உங்களுக்காகவே விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிப் பக்கேஜ்கள்

உங்களுக்கென விசேடமாக வடிவமைத்து டயலொக் டீவி அளிக்கும் பல்வகை நிகழ்ச்சிகளின் பக்கேஜினை அனுபவியுங்கள். Per Day TV மற்றும் பிற்கொடுப்பனவு பக்கேஜ்கள்

டயலொக் டீவி உடன் பதிவுசெய்து மேலும் பலவற்றை பெறுங்கள்

புத்தம்புதிய சிறப்பம்சங்களை அனுபவிப்பதுடன், மிகச்சிறந்த வழங்கல் தெரிவுகளையும் பார்வையிடுங்கள். HD அலைவரிசை Pack, PVR மற்றும் இன்னும் பல

சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள்

மேலும் படித்தறிய

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல