உங்கள் வசதி கருதி முற்கொடுப்பனவு, பிற்கொடுப்பனவு மற்றும் High definition அலைவரிசைகள் என ஏராளம்