தொலைக்காட்சி பக்கேஜ்கள்  

எமது பிந்திய ஊக்குவிப்பு சலுகைகள்

Activating Individual Channels

ON or OFF your Dialog Television Channels from the comfort of your home.

மேலும் பார்வையிட

Activating Channel Packs

Dialog Television offers you the convenience to choose Channel Packs varying from Movies, Sports, Entertainment, Edutainment and many more categories.

மேலும் பார்வையிட

HD Full Pack

Dialog Television offers you the convenience to choose Channel Packs varying from HD

மேலும் பார்வையிட

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல