ගෙවන්න phone ගන්න පුලුවන්ද dialog එකෙන් ?

Please briefly explain why you feel this question should be reported .

Report Cancel

Dialog එකේ phones ගෙවන්න ගන්න පුලුවන්ද

Devices 1 Answer 79 views
0
0
0
0

Answer ( 1 )

    0
    October 18, 2020 at 2:31 pm

    Please briefly explain why you feel this answer should be reported .

    Report Cancel
    දැනට මේ කාල සීමාවේදී ගෙවන ක්‍රමයට phone ලබා දීමක් කරන්නේ නැත.නමුත් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙන offers වලදී ඔබ ඒ සදහා select වුවොත් අපි ඒ සම්බන්දයෙන් ඔබව දැනුවත් කරනු ඇත.

Respond

Browse