සාමාන්‍යයෙන් wi-fi රවුටර් එකක් වැඩ කරන්නෙ නැති උනහම මොකද්ද කරන්ඩ ඕනෙ කියල steps පෙන්වන video link එකක් share කරන්න පුලුවන්ද?

Please briefly explain why you feel this question should be reported .

Report Cancel

සාමාන්‍යයෙන් wi-fi රවුටර් එකක් වැඩ කරන්නෙ නැති උනහම මොකද්ද කරන්ඩ ඕනෙ කියල steps පෙන්වන video link එකක් share කරන්න පුලුවන්ද?

Home Broadband 0 Answer 682 views
0
0
0
0

Respond

Browse