විශේෂ නිවේදනයයි

ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ (TRCSL) නියෝගය අනුව, Facebook, Viber සහ WhatsApp සේවාවන් නැවත යථා තත්වයට පත් කර ඇති බව දැනුම්දෙමු.

Viu Hub

CATCH UP on Missed Programmes

for upto 3 Days with your Dialog TV VIU HUB

Learn More
Bonus Talk Time

Bonus Talk Time

Talk more with Dialog IDD 2 for 3.

Learn More
Doc 990

Channel your doctor in a flash

with the Doc990 service!

Learn More
 • CATCH UP on Missed Programmes

  for upto 3 Days with your Dialog TV VIU HUB

  Learn More
 • Bonus Talk Time

  Talk more with Dialog IDD 2 for 3.

  Learn More
 • Channel your doctor in a flash

  with the Doc990 service!

  Learn More

We offer a wide range of services,

 • wow

  The complete shopping experience.

  Buy Now

 • ez cash

  eZ Cash is a novel product which
  enables you to perform a wide array of financial transactions.

  Learn More

 • starpoints

  This is the first and only mobile-based loyalty network in the country.

  Learn More

 • freezone

  Get Instant Rewards Absolutely Free!
  Click a banner | Like a page | Watch a video

  Learn More

View All