කොළඹ සිට මහනුවරට දුම්රිය ටිකට් පත් - Dial 444දුම්රිය ටිකට් පත් වෙන්කරගන්න, Dialog මොබයිල් එකෙන් 444 Dial කරන්නPosted by Dialog Axiata on Friday, October 30, 2015

Kandy

Train code  Departure time from Colombo fort  Arrival to Kandy  Departure time from Kandy  Arrival to Colombo fort 
1009 - Intercity Express 7.00am 9.31am - -
1010 - Intercity Express - - 3.00pm 5.36pm
1029 - Intercity Express 3.35pm 6.06pm - -
1030 - Intercity Express - - 6.15am 8.52am
1031 - Intercity Express-Saturdays,Sundays and mercantile holidays only  9.00am 11.31am - -
1032 - Intercity Express-Saturdays,Sundays and mercantile holidays only  - - 4.55pm 7.30pm
1111 - Rajadani (FOT-KDT-1029)          3.35pm 6.06pm - -
2222 - Rajadani (KDT-FOT-1030) - - 6.15am 8.52am

Badulla

Train code Departure time from Colombo fort Arrival to Badulla Departure time from Badulla Arrival to Colombo fort
1005 - Podi Menike 5.55am 4.06pm - -
1006 - Podi Menike - - 8.30am 6.57pm
1007 - Intercity express 9.45am 7.17pm - -
1008 - Intercity Express     10.00am 8.53pm
1015 - Udarata Menike 8.30am 06.22pm - -
1016 - Udarata Menike - - 5.45am 3.27pm
1045 - Night Mail Badulla 8.00pm 7.10am following day  - -
1046 - Night Mail Badulla - - 5.50pm 5.17am following day 
7777 - Rajadani (FOT-BAD-1007) 9.45am 7.17pm    
8888 - Rajadani (BAD-FOT-1008)     10.00am 8.53pm