කොළඹ සිට මාතරට දුම්රිය ටිකට් පත් - Dial 444දුම්රිය ටිකට් පත් වෙන්කරගන්න, Dialog මොබයිල් එකෙන් 444 Dial කරන්නPosted by Dialog Axiata on Monday, November 2, 2015
Train code Departure time from Colombo fort Arrival to Matara Departure time from Matara Arrival to Colombo fort
50-(8003)-Express 6.55am 10.53am - -
51-(8004)-Express      2.10pm 6.12pm

Get 5GB FREE

by Upgrading your 3G SIM to a High Speed Mobile 4G SIM

View More