මොබයිල් පසුගෙවුම් ප්ලෑන්

POWERPLAN 2100
 

Unlimited

Any Network Calls

1000

D2D SMS

50GB

Anytime Data

Get a new SIM with POWERPLAN 2100

 

මාසික ගාස්තුව

රු. 2,100.00

Local call deposit (ප්‍රදේශවාසීන්):

රු. 2,000.00

{{pricingLbl3}} (විදේශිකයන්):

{{priceCurLbl3}} {{priceValue3}}

අනෙක් විස්තර

 
 • ණය සීමාව රු. {{mobilePDPODPriceVal1}}
අයකිරීම් විස්තර
 • ඇමතුම් ගාස්තු
  • {{mobilePDPODPriceLbl1}} : {{mobilePDPODPriceCurLbl2}} {{mobilePDPODPriceVal2}}
  • {{mobilePDPODPriceLbl2}}(Dialog to Dialog) : {{mobilePDPODPriceCurLbl3}} {{mobilePDPODPriceVal3}}
  • Per min (Any network) : රු. 1.50
 • කෙටි පණිවුඩ අයකිරීම්
  • Per SMS (Dialog to Dialog) : රු. 0.20
  • Per SMS (Any network) : රු. 0.20
  • {{mobilePDPODPriceLbl6}} (IDD network) : {{mobilePDPODPriceCurLbl7}} {{mobilePDPODPriceVal7}}
 • ඩේටා ගාස්තු
  • Per MB (per MB) : රු. 0.30
{{mobilePDPODSubTitle2}}
 • {{mobilePDPODNotes}}

TRC යොමු අංකය: TRC/D/PRO/22/08

|

අය කිරීමේ ගාස්තු අදාල බදු එකතු කිරීම් වලට යටත් විය හැකි වේ.

|

වේගය සම්පත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මත රඳා පවතී.

TRC යොමු අංකය: TRC/D/Promo/16-02

අදාළ බදු එකතු කරනු ලැබේ.

වේගය සම්පත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මත රඳා පවතී.

Notes

 • Special Numbers with priority for 777 numbers for new connections
 • To convert your package visit the MyDialog App or dial #678#
 • To get a new connection visit any Dialog experience centre or Dialog SIM selling retailer island-wide

Exclusive Benefits for PowerPlan users

Exclusive data sharing services
Share Your Data with Your Loved Ones

Learn More

Data Roll Over
Flexibility to roll over your unused Data to the following month at no additional charge

Unlimited YouTube
Non-stop entertainment with unlimited YouTube when you activate a Rs. 120 +tax Add On

Learn More

Unlimited Dialog to Dialog Calls
Unlimited Calls to Any Network (with an add-on of just Rs. 100 + tax)

 • Roll over your unused data to the following month at no additional charge
 • Share your Data with up to 5 numbers​
 • 7 Star Loyalty benefits to enjoy exclusivity and many privileges​

වෙනත් පැකේජ

POWERPLAN 600
POWERPLAN 800
POWERPLAN 1200
POWERPLAN 2000

නිතර අසන පැන

Benefits of power plan

How can I activate Unlimited Power Plan Rs. 2100?

I’m currently using a standard Mobile Postpaid package. Can I change it to Unlimited Power Plan Rs. 2100?

What would be my billing cycle?

Once I change my current package to Unlimited Power Plan Rs. 2100, would my credit limit also change?