மொபைல் பிற்கொடுப்பனவு Plan

Work & Learn Plan 672
 

12 GB

Anytime Work & Learn Data

Get a new SIM with Work & Learn Plan 672

 

மாதக்கட்டணம்

ரூ. 672.00

Local call deposit (உள்ளூர்வாசிகள்):

ரூ. 1,000.00

{{pricingLbl3}} (வெளிநாட்டினர்):

{{priceCurLbl3}} {{priceValue3}}

வேறு தகவல்கள்

 
 • கடன் வரம்பு ரூ. {{mobilePDPODPriceVal1}}
கட்டண விவரங்கள்
 • அழைப்பு கட்டணம்
  • {{mobilePDPODPriceLbl1}} : {{mobilePDPODPriceCurLbl2}} {{mobilePDPODPriceVal2}}
  • {{mobilePDPODPriceLbl2}}(Dialog to Dialog) : {{mobilePDPODPriceCurLbl3}} {{mobilePDPODPriceVal3}}
  • {{mobilePDPODPriceLbl3}} (Any network) : {{mobilePDPODPriceCurLbl4}} {{mobilePDPODPriceVal4}}
 • SMS கட்டணங்கள்
  • {{mobilePDPODPriceLbl4}} (Dialog to Dialog) : {{mobilePDPODPriceCurLbl5}} {{mobilePDPODPriceVal5}}
  • {{mobilePDPODPriceLbl5}} (Any network) : {{mobilePDPODPriceCurLbl6}} {{mobilePDPODPriceVal6}}
  • {{mobilePDPODPriceLbl6}} (IDD network) : {{mobilePDPODPriceCurLbl7}} {{mobilePDPODPriceVal7}}
 • Data கட்டணம்
  • {{mobilePDPODPriceLbl7}} (per MB) : {{mobilePDPODPriceCurLbl8}} {{mobilePDPODPriceVal8}}
{{mobilePDPODSubTitle2}}
 • {{mobilePDPODNotes}}

TRC குறிப்பு இலக்கம்:

|

கட்டணமானது பொருந்தக்கூடிய வரிகளை சேர்த்து அறவிடப்படும்.

|

வேகம் வளம் கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது.

TRC குறிப்பு இலக்கம்: TRC/D/Promo/16-02

பொருந்தக்கூடிய வரிகள் சேர்க்கப்படும்.

வேகம் வளம் கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது.

Notes

 • Special Numbers with priority for 777 numbers for new connections
 • To convert your package visit the MyDialog App or dial #678#
 • To get a new connection visit any Dialog experience centre or Dialog SIM selling retailer island-wide

Exclusive Benefits for PowerPlan users

Exclusive data sharing services
Share Your Data with Your Loved Ones

Learn More

Data Roll Over
Flexibility to roll over your unused Data to the following month at no additional charge

Unlimited YouTube
Non-stop entertainment with unlimited YouTube when you activate a Rs. 120 +tax Add On

Learn More

Unlimited Dialog to Dialog Calls
Unlimited Calls to Any Network (with an add-on of just Rs. 100 + tax)

 • Roll over your unused data to the following month at no additional charge
 • Share your Data with up to 5 numbers​
 • 7 Star Loyalty benefits to enjoy exclusivity and many privileges​

பிற பக்கேஜ்கள்

Work & Learn Plan 1342

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Terms and Conditions