ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් (ප‍්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් සමාගමේ
පෙර ගෙවුම් ග‍්‍රාහකයන් පිළිබඳ නියමයන් සහ කොන්දේසි

මෙම ලියවිල්ලේ සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් (ප‍්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් සමාගම (“ඩයලොග්”) විසින් සපයන සේවාවන්වල විධිවිධාන මඟින් පාලනය කරනු ලැබේ.

අයදුම් පත‍්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අදහස් වන්නේ ග‍්‍රාහකයා විසින් මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා බලා, වටහාගෙන, පිළිගෙන ඇති බවයි.

1. අර්ථ නිරූපණය

 • 1.1 “ගිණුම” යන්නෙන් දායක මුදල් ගෙවීමට ග‍්‍රාහකයාට ඉඩප‍්‍රස්ථාව සලසන ඩයලොග් විසින් විවෘත කරන, ග‍්‍රාහකයාගේ නිශ්චිත ගිණුම අදහස් වේ.
 • 1.2 “ගිණුමේ ශේෂය” යන්නෙන් ග‍්‍රාහකයාට එකී ගිණුමෙන් ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් ලබා ගැනීමට තිබෙන බැර ශේෂය අදහස් වේ.
 • 1.3 “ගිවිසුම” යන්නෙන් ඩයලොග් විසින් කලින් කලට වෙනස් කරනු ලැබිය හැකි මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට අනුව ඩයලොග් සහ ග‍්‍රාහකයා අතර සිදුවන සේවාවන් සඳහා වන මෙම ගිවිසුම අදහස් වේ.
 • 1.4 “දායක මුදල” යන්නෙන් ඩයලොග් සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් ග‍්‍රාහකයෙකු විසින් ගෙවිය යුතු අදාළ ගාස්තු සහ/හෝ අයකිරීම් අදහස් වේ.
 • 1.5 “ර්‍විසන්ධි කිරීම/සම්බන්ධතාව අහිමි කිරීම” යන්නෙන් ගිණුම ස්ථිරවම අවසන් කිරීම අදහස් වේ.
 • 1.6 “ඩයලොග්” යන්නෙන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් (ප‍්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ^PV 128& හෝ එහි පැවරුම්ලාභීන්, අනුප‍්‍රාප්තිකයන් සහ/හෝ නම්කළ තැනැත්තන් අදහස් වේ.
 • 1.7 “උපකරණය” යන්නෙන් ග‍්‍රාහකයා විසින් ඩයලොග් වෙතින් මිල දී ගන්නා ඩයලොග් සේවාවන් රසවිඳීමට අවශ්‍ය වන සෙට්-ටොප්-බොක්ස් (set-top-box)" ඩිස් ඇන්ටනාව ^dish antenna), ලෝ නොයිස් බොක්ස් (low noise box), කේබල් සහ අනෙකුත් සහායක උපාංග ඇතුළුව ඩිජිටල් සැටලයිට් සංඥා ලැබෙන උපකරණය අදහස් වේ. සැක දුරු කිරීම සඳහා, Sim කාඞ්පත උපකරණයේ කොටසක් වශයෙන් වටහා නොගත යුතුය.
 • 1.8 “ඩයලොග් සේවාවන්/සේවා” යන්නෙන් ඩයලොග් විසින් පිරිනමන ඩිජිටල් ගෙවුම් රූපවාහිනි සේවාවන් අදහස් වේ.
 • 1.9 “Sim කාඩ්පත” යන්නෙන් ඩයලොග් සේවාවන්ට ප‍්‍රවේශ වීම පිණිස ඩයලොග් විසින් ග‍්‍රාහකයාට නිකුත් කරන ග‍්‍රාහක අනන්‍යතා මොඩියුලය අදහස් වේ.
 • 1.10 “ග්‍රාහකයා/පාරිභෝගිකයා” යන්නෙන් ආරම්භක මිලදී ගන්නා අදහස් වේ. ^එනම් ඩයලොග් සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි ව් සිටින වයස අවුරුදු දහඅට (18) ඉක්ම වූ තනි පුද්ගලයෙකු හෝ එකී සේවාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින ලියාපදිංචි සමාගමක් අදහස් වේ.)
 • 1.11“ප‍්‍රවේශ වන කාලසීමාව” යන්නෙන් ගිණුමේ ශේෂය දායක මුදල් ගෙවීීට ප‍්‍රමාණවත් නොවන තුරු ග‍්‍රාහකයාට ඩයලොග් සේවාවන්ට ප‍්‍රවේශ වීමට හැකියාව තිබෙන කාලසීමාව අදහස් වේ.
 • 1.12 “යළි සම්බන්ධතාව ලබාදීම” යන්නෙන් හිඟ දායක මුදල් ගෙවීමෙන් පසුව, ඩයලොග් විසින් සිය තනි අභිමතය පරිදි ග‍්‍රාහකයාගේ දැනට පවතින ගිණුම මත ඩයලොග් සේවාවන් යළි ලබාදීම අදහස් වේ.
 • 1.13 “කාඞ්පත යළි ආරෝපණය කිරීම” යන්නෙන් ග‍්‍රාහකයා විසින් මිල දී ගන්නා, ග‍්‍රාහකයාට සිය ගිණුම් ශේෂය වැඩිකර ගැනීමට ඉඩප‍්‍රස්ථාව සලසන, යළි ආරෝපණය කරන කාඩ්පත් අදහස් වේ.
 • 1.14 “අයදුම් පත‍්‍රය” යන්නෙන් KYC තොරතුරු ඇතුළුව ග‍්‍රාහකයා විසින් නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ යුතු ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ග‍්‍රාහක ලියාපදිංචි ආකෘති පත‍්‍රය අදහස් වේ.
 • 1.15 “KYC තොරතුරු” යන්නෙන් ඔබගේ පාරිභෝගිකයා හඳුනාගන්න ^Know Your Customer – KYC) අදහස් වන අතර, ඊට ග‍්‍රාහකයාගේ සම්පූර්ණ නම, බිල්පත් ගෙවන සහ උපකරණය සවිකරන ස්ථානයේ ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, රියදුරු බලපත් හෝ ගමන් බලපත් අංකය, ජංගම දුරකථන අංකය, විද්‍යූත් තැපැල් ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පතේ, රියදුරු බලපත‍්‍රයේ හෝ ගමන් බලපත‍්‍රයේ මුල් පිටුවේ සහ පසු පිටුවේ විස්තර, ව්‍යාපාරයක් වන විටෙක දී ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය සහ ග‍්‍රාහකයාගේ පැහැදිලි අත්සන ආදිය ඇතුළත් වේ.
 • 1.16 “ඩිකෝඩරය” යන්නෙන් සෙට් ඔෆ් බොක්ස් (set of box) අදහස් වේ.
 • 1.17 “3 වන පාර්ශ්වයේ විකුණුම්කරු” යන්නෙන් ඩයලොග් සේවා මධ්‍යස්ථානයක, වරලත් අලෙවි සැලක, පාරිභෝගික ක්ෂේත‍්‍ර සහායක සේවා කණ්ඩායම් (CFSS) සාමාජිකයෙකු හෝ බලයලත් විකුණුම් ස්ථානයක යම් කාර්ය මණ්ඩලයේ හෝ සේවක පිරිසක නිලධාරියෙකු හෝ තැනැත්තෙකු නොවන යම් වෙනත් තැනැත්තෙකු අදහස් වේ.

2. ඩයලොග් සේවාවන්

 • 2.1. ඩයලොග් විසිින් මතු සඳහන් කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් සිය අයිතිය තවදුරටත් රඳවා තබා ගනියි. එනම්;
  • 2.1.1 සිය තනි අභිමතය පරිිදි, කලින් කලට නව පැකේජ හඳුන්වා දීමට සහ දැනට පවතින පැකේජ වෙනස් කිරීමට;
  • 2.1.2 සිය තනි අභිමතය පරිිදි ඩයලොග් සේවාවන් මාරු කිරීමට හෝ ඊට වෙනසක් කිරීමට;
  • 2.1.3 සිය තනි අභිමතය පරිදි, මෙම ලියවිල්ලේ දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි ඒකපාර්ශ්විකව වෙනස් කිරීමට, ඊට යමක් එකතු කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට;
  • 2.1.4 ග‍්‍රාහකයා වෙත ඒකාබද්ධ සේවාවක් ලබාදීම පිණිස සිය දත්ත සංහිතව නිසි නියාමන බලධාරින් සමඟ, අධිකරණ සමඟ (ඉල්ලා සිටිය හැකි පරිදි), සිය පාලිත සහ/හෝ පාලක සමාගම් සමඟ ඕනෑම විටක දී වුව ද හුවමාරු කරගැනීමට;
  • 2.1.5 යම් කවරම වූ හේතු දැක්වීමකින් තොරව හෝ යම් කවරම වූ වගකීමක් භාර ගැනීමකින් තොරව, දින 30 ක දැන්වීමකට පසුව, යම් කවරම විටක දී වුව ද මෙම ගිවිසුම අවසන් කිරීමට සහ/හෝ ග‍්‍රාහකයාට ලබාදෙන ඩයලොග් සේවාවන් විසන්ධි කිරීමට;
  • 2.1.6 ප‍්‍රවේශය ලබන කාල සීමාව අවසානයේ දී, ග‍්‍රාහකයාට දැන්වීමක් භාරදීමකින් තොරව, ඩයලොග් සේවාවන් වහාම විසන්ධි කිරීමට;
  • 2.1.7 (අ) ග‍්‍රාහකයා විසින් SIM කාඞ්පත අස්ථානගත කිරීම කළ විටක දී, හෝ (ආ) ග‍්‍රාහකයා මෙම ලියවිල්ලේ සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි උල්ලංඝණය වන ලෙස ක‍්‍රියාකළ විටක දී, හෝ (ඇ) ඩයලොග් විසින් කලින් කලට ග‍්‍රාහකයාට දැනුම්දීමක් කළ විටක දී, හෝ (ඈ) විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වැනි නිසි නියාමන අධිකාරියක් විසින් එපරිදි කටයුතු කරන ලෙසට ඩයලොග් වෙතින් ඉල්ලා සිටින විටක දී, හෝ (ඉ) ඩයලොග් සිය ඩයලොග් ජාලය තුළ/යටිතල පහසුකම් තුළ තාක්ෂණික ගැටළුවලට මුහුණදෙන විටක දී, හෝ (ඊ) ග‍්‍රාහකයා මියගිය විටක දී, හෝ (උ) ග‍්‍රාහකයා හවුල් ව්‍යාපාරයක්/සමාගමක් වශයෙන් පැවත, පසුව එය විසුරුවා හැරීම හෝ ගණන් බේරා වසා දැමීම සිදුකළ විටක දී, (ඌ) ග‍්‍රාහකයා බංකොළොත් වීම හෝ බුන්වත්භාවයට පත්වීම සිදු වූ විටක දී, හෝ (එ) ග‍්‍රාහකයා විසින් ඩයලොග් සේවාවන් ත‍්‍රස්තවාදී, අනවසර, සාපරාධී හෝ නීති විරෝධී ක‍්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීමට, නීති විරෝධී සම්ප්‍රේෂණයට හෝ ප‍්‍රතිව්‍යාප්තියට භාවිතා කරන බවට ඩයලොග් විසින් විශ්වාස කරන විටක දී, යථොක්ත නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට අගතියකින් තොරව, මෙම ගිවිසුම අවසන් කිරීමට; සහ/හෝ ග‍්‍රාහකයාට ලබාදෙන ඩයලොග් සේවාවන් විසන්ධි කිරීමට
  • 2.1.8 කලින් දැන්වීමක් භාරදීමකින් තොරව හෝ යම් කවරම වූ හේතු දැන්වීමකින් තොරව යම් ඕනෑම විටක දී, තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව ඩයලොග් සේවාවන් අත්හිටුවීමට;
  • 2.1.9 ග‍්‍රාහකයාට වෙන් කරන ලද ගිණුම් අංකය/අංක සේවා විසන්ධි කිරීමක් මත, නැවත භාවිතා කිරීමට/නැවත පැවරීමට;
  • 2.1.10 ඩයලොග් විිසින් නියම කරන පරිදි, අදාළ සම්බන්ධතා ගාස්තුව, විකිණීමෙන් පසු සේවා ගාස්තු, උපකරණ ගාස්තුව, පැකේජ සහදායක ගාස්තුව සහ VAS ගාස්තුව ඇතුළු යම් වෙනත් අදාළ ගාස්තු කලින් කලට වෙනස් කිරීමට හෝ ප‍්‍රතිශෝධනය කිරීමට; එවැනි යම් වෙනසක් https://www.dialog.lk/television වෙබ් අඩවියේ දැක්විය යුතු වන අතර, එයින් බැඳී සිටීමට ග‍්‍රාහකයා මෙයින් එකඟ වනු ලැබේ.
  • 2.1.11 ඉල්ලූ විටක දී සදොස්/අවිධිමත් KYC තොරතුරු, ප‍්‍රතිරූපයන් සහ යම් වෙනත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම/පද්ධතියට ලබාදීම මත සේවාව විසන්ධි කිරීමට;
  • 2.1.12 සියලුම අන්දමේ දේශීය ප්‍රචාරක දැන්වීම් හුදෙක් සපයන වෙළඳ ප්‍රචාරක ගුවන් කාලසීමාව තුළ දී ඕනෑම චැනලයක ඇතුළත් කිරීමට සමාගම විසින් සෑම විටක දීම තවදුරටත් සිය අයිතිය රඳවා ගනු ලැබේ.
  • 2.1.13 https://dlg.dialog.lk/privacy-notice වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන පෞද්ගලික දැන්වීමකට යටත්ව, නිර්නාමික නරඹන්නන්ගේ දත්ත (එනම් නරඹන චැනල, නැරඹුම් වාර ගණන සහ නැරඹුම් කාලය වැනි ග්‍රාහකයාගේ ටෙලිවිෂන් නැරඹීමේ චර්යාව) සෑම විටක දී ම ගබඩා කර තබාගැනීමට භාවිතා කිරීමට තෙවන පාර්ශ්වයක් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමට සමාගම විසින් තවදුරටත් අයිතිය රඳවා තබා ගනියි.
 • 2.2. ඩයලොග් මතු සඳහන් කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යනුකූලව වගීකමට බැඳී නොසිටියි. එනම්;
  • 2.2.1. ඍජුව, වක‍්‍රව, සුවිශේෂිතව, ආනුෂංගිකව සිදු වුව ද නැත ද යම් අලාභ හෝ හානි සඳහා මෙන්ම යම් ග‍්‍රාහකයෙකු විසින් හෝ යම් ග‍්‍රාහකයෙකු විසින් බලය පවරන යම් තැනැත්තෙකු විසින් අත්විඳින යම් කවරම වූ ස්වභාවයේ ව්‍යාපාර, ආදායම් හෝ ලාභ අහිමි වීම සඳහා යම් ග‍්‍රාහකයෙකුට හෝ යම් ග‍්‍රාහකයෙකු විසින් බලය පවරන හෝ ග‍්‍රාහකයෙකු හරහා හිමිකම් ඉදිරිපත් කරන යම් තෙවන පාර්ශවයකට;
  • 2.2.2. ඩයලොග් සේවාවන් භාවිතා කිරීම මඟින් පැන නගින හෝ උද්ගත වන, යම් තැනැත්තෙකුට හෝ දේපළකට සිදුවන හෝ අත්විඳින යම් හානියකට;
  • 2.2.3. වගකීම් සහතිකය බලාත්මකව පවතින කාලසීමාව තුළ දී පවා වුව ද, නිෂ්පාදකයාගේ දෝෂ හෝ උපකරණයේ දෝෂ හැර, උපකරණයේ යම් අක‍්‍රීය වීමකට, දෝෂයකට හෝ පාඩුවකට සහ/හෝ උපකරණය හෝ ඩයලොග් සේවාවන් තාවකාලික ඇණහිටීමකට, සහ/හෝ යම් කවරම වූ හේතුවක් නිසා උපකරණයට සම්බන්ධ වෙනත් උපාංගවල යම් අක‍්‍රිය වීමකට; සහ/හෝ ප‍්‍රමාද දෝෂයකට;
  • 2.2.4. ඩයලොග් සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් සම්ප්‍රේෂණය සහ වැදගත් තොරතුරු ලැබීම කරණ කොට ගෙන පැනනගින ලිඛිත අපහාසය, වාචික අපහාසය, ප‍්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝණය කිරීම සඳහා යම් කවරම වූ හිමිකම් ඉල්ලීමකට;
  • 2.2.5 ඩයලොග් සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් ග‍්‍රාහකයාගේ යම් ක‍්‍රියාවන් හෝ නොකර හැරීමක් කරණ කොට ගෙන පැන නගින යම් හිමිකම් ඉල්ලීමකට;
  • 2.2.6 තෙවන පාර්ශ්වයක් විසින් සිදුකරන යම් සවිකිරීමකට, නැවත ස්ථානගත කිරීමකට, නැවත සවි කිරීමකට හෝ යම් වෙනත් වෙනස් කිරීමකට;
  • 2.2.7 මෙම ගිවිසුම අත්හිටුවීම/අවසන් කිරීම සහ/හෝ ඩයලොග් සේවාවන් මාරු කිිරීමකට භාජනය කිරීම/වෙනස් කිරීම සහ/හෝ යම් කවරම වූ හේතුවක් නිසා ඩයලොග් සේවාවන් ඇණ හිටීම/අහිමි වීම කරණකොට ගෙන ග‍්‍රාහකයාට සිදුවන යම් කවරම වූ අලාභ හෝ හානිවලට;
  • 2.2.8. වගකීම් සහතිකයේ වලංගු කාලසීමාව තුළ දී ඇතුළුව මෙම ගිවිසුම බලාත්මක පවතින කාල සීමාව ඇතුළත ඕනෑම විටක දී ගාස්තු අය නොකරීමේ පදනමක් මත අවශ්‍ය වන අළුත්වැඩියාවන් සහ/හෝ දෝෂ ගවේෂණ සිදුකිරීම පිණිස තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් යැවීමකට;
  • 2.2.9. යම් කවරම වූ අවස්ථානුගත තත්ත්වයන් යටතේ සේවාව විසන්ධි කිරීම හෝ අවසන් කිරීම සහ එහි ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ග‍්‍රාහකයාට සිදුවන යම් පාඩුවක් හෝ අපහසුතාවක් මත ගිණුමේ ශේෂය ආපසු ගෙවීමට;
  • 2.2.10. යම් කවරම වු අවස්ථානුගත තත්ත්වයන් යටතේ උපකරණ ගාස්තුව 3.5 වගන්තියට යටත්ව ආපසු ගෙවීමට;
  • 2.2.11. දෝෂ සහගත උපකරණය අළුත්වැඩියා කිරීම කරන කාලය තුළ දෛනික හෝ මාසික කුලිය ස්වයංක‍්‍රීයව අඩු කිරීම ආපසු ගෙවීමට, හෝ නවතා දැමීමට;
  • 2.2.12. සම්බන්ධතා ගාස්තුව, පැකේජ ගාස්තුව, සේවා කිරීමේ ගාස්තුව, සවි කිරීමේ ගාස්තුව, අමතර කොටස් සහ යම් උපකරණයක් ඉවත් කිරීම හෝ යම් ක‍්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් යම් 3 වන පාර්ශ්වයේ විකුණුම්කරුවෙකු හෝ සිල්ලර විකුණුම් ස්ථානයක් හෝ යම් 3 වන පාර්ශ්වයේ සවිකරන්නෙකු සමඟ ග‍්‍රාහකයා විසින් ඇතිකර ගෙන ඇති හෝ එළඹී ඇති යම් වාචික හා අවිධිමත් ලිඛිත ගිවිසුම්වලට;
  • 2.2.13. එක් එක් උපකරණය සඳහා ඩයලොග් විසින් නියම කරන සම්මත උපරිම සිල්ලර මිලට අතිරේකව 3 වන පාර්ශ්වයේ විකුණුම්කරුවෙකු සඳහා ග‍්‍රාහකයා විසින් ගෙවා ඇති යම් අතිරේක ගාස්තුවක් ආපසු ගෙවීමට, හෝ ප‍්‍රතිපූරණය කිරීමට;
 • 2.3
  • 2.3.1. ග‍්‍රාහයකයෙකු විසින් ඩයලොග් Budget Plus, Aarambam හෝ Value Pack යන පැකේජ සඳහා සහදායක වී ඇති විටක දී, එකී පැකේජ තුළ මාස විසිහතරක (24) අඛණ්ඩ පොරොන්දු කාල සීමාවක් අඩංගු විය යුතුය. එකී පොරොන්දු කාලසීමාව නිම කිරීමට පෙර කලින් සිදු කරන යම් අවසන් කිරීමක දී, ඩයලොග් වෙබ් අඩවියේ සම්බන්ධතා සහ පැකේජ පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් තීරුවේ දී ඩයලොග් විසින් සවිස්තරව දක්වා ඇති පරිදි හෝ ඩයලොග් විසින් කලින් කලට ග‍්‍රාහකයාට දන්වනු ලැබිය හැකි පරිදි අදාළ ගාස්තු සංරචකය ඩයලොග් සමාගම වෙත ගෙවා පියවා දැමීමට ග‍්‍රාහකයාට නියම කරනු ලැබිය යුතුය.
  • 2.3.2. Budget Plus (රු.15 + බදු) Aarambum (රු. 21+ බදු) fyda Value Pack (රු. 12+ බදු) පැකේජ වැනි දෛනික බදු කුලී පැකේජ සඳහා සහදායක වී ඇති යම් ග‍්‍රාහකයෙකු විසින් පමණක්, ඩයලොග් විසින් සිය අභිමතය පරිදි තීරණය කරනු ලැබිය හැකි උපකරණය සම්බන්ධයෙන් ඒකක මිලෙහි දෙවන වාරිකය ගෙවීම මත Lite Pack (රු.8+ දිනකට බදු) පැකේජයට මාරු විය හැකිය. එවැනි Lite Pack පැකේජයට සාර්ථකව මාරුවන ග‍්‍රාහකයෙකුට ඩයලොග් වෙබ් අඩවියේ සම්බන්ධතා සහ පැකේජ පිළිබඳ තොරතුරු තීරුවේ දී ඩයලොග් විසින් සවිස්තරව දක්වා ඇති පරිදි, හෝ ඩයලොග් විසින් කලින් කලට ග‍්‍රාහකයාට නියම කරන පරිදි එවැනි අදාළ Lite Pack පැකේජයක් සම්බන්ධ ගෙවීම් සහ වෙනත් බැඳීම් සපුරාලන ලෙසට නියම කරනු ලැබිය යුතුය.
 • 2.4. ඩයලොග් විසින් මිල දී ගන්නා ලද/සපයන ලද උපකරණයට අදාළ වන වගකීම් සහතික කාලසීමාවන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ අදාළ නියමයන් සහ කොන්දේසි මීට යා කර ඇති 1 වන ඇමුණුමේ සවිස්තරාත්මකව දක්වා තිබේ.

3. ග‍්‍රාහකයාගේ වගකීම්

 • 3.1. පැකේජ පහත දැමීම හුදෙක් වර්තමාන පැකේජය පදනම් කරගෙන තෝරාගත් පැකේජවලට පමණක් ඉඩප‍්‍රස්ථාව සැලසෙන බවට ග‍්‍රාහකයා විසින් ඔහුගේ/ඇයගේ මතකයේ රඳවා ගත යුතුය. වර්තමානයේ වෙළඳ පොල විකිණීම නොකරන සීමාකළ පැකේජවලට පැකේජ පහත හෙළීමට ඉඩ ප‍්‍රස්ථාව සලසනු නොලැබේ. එසේ වුව ද, වර්තමාන ග‍්‍රාහක පැකේජ මත පැකේජ පහත හෙළීමකට ඉඩප‍්‍රස්ථාව සලසනු ලැබුවහොත්, ග‍්‍රාහකයා විසින් ඩයලොග් වෙත දැන්වීමක් භාරදීමෙන් පසුව සහ ඩයලොග් විසින් කලින් කලට නියම කරන පැකේජ පහත හෙළීමේ ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් පසුව පැකේජ පහත හෙළීමක් සිදුකළ හැකිය.
 • 3.2. ග‍්‍රාහකයා විසින් පහත සඳහන් දෑ ඉටුකළ යුතුය. එනම්;
  • 3.2.1. ඩයලොග් සේවාවන් සඳහා ග‍්‍රාහක අයදුම් පත‍්‍රය අත්සන් කරන අවස්ථාවේ දී, ස්ථිර තැපැල් ලිපිනය, සවිකිරීමේ ලිපිනය, ග‍්‍රාහකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ/ගමන් බලපත‍්‍රයේ/රියදුරු බලපත‍්‍රයේ සත්‍ය පිටපතක්, වලංගු ජංගම දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (තිබේ නම්) සහ ඩයලොග් විසින් කලින් කලට නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් වෙනත් තොරතුරු/ලේඛන සනාථ කරමින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය;
  • 3.2.2. ඩයලොග් වෙත සපයන ලද යම් කවරම වූ තොරතුරුවලට කරන යම් කවරම වූ වෙනසක් ඩයලොග් වෙත ලිඛිතව දැන්විය යුතුය;
  • 3.2.3. ඩයලොග් සේවාවන් ග‍්‍රාහකයා විසින් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ සියළුම නීති, රෙගුලාසි සහ මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදිය යුතුය;
  • 3.2.4. ඩයලොග් සේවාවන් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ඩයලොග් වෙත අවශ්‍ය විය හැකි සියළුම තොරතුරු සහ සහයෝගිතාව ලබාදිය යුතුය;
  • 3.2.5. ඩයලොග් සේවාවන් ග‍්‍රාහකයා විසින් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ ඩයලොග් ලබාදෙන සාධාරණ උපදෙස් අනුමනය කළ යුතුය;
  • 3.2.6. උපකරණ, ශ‍්‍රී ලංකාවේ යම් කවරම වූ නීති හෝ රෙගුලාසි උල්ලංඝණය නොකරමින් නීත්‍යානුකූල අයිතිය/සන්තකය දරන බවට තහවුරු කළ යුතුය;
  • 3.2.7. ඩිකෝඩරය/SIM කාඩ්පත සම්බන්ධව හෝ එහි භාවිතය සම්බන්ධ යම් වංචාවක්, සොරකමක්, අහිමි වීමක්, අනවසර භාවිතයක් හෝ යම් වෙනත් නීති විරෝධී ක‍්‍රියාවක් උද්ගත වී ඇති බවට හෝ ඩිකෝඩරය/SIM කාඩ්පත විනාශ වීම හෝ ඊට හානියක් සිදු වි ඇති බවට අනාවරණය කරගනු ලැබූ විටක දී, ඒ බව ඩයලොග් වෙත වහාම දන්වා, ඩයලොග් විසින් ඉල්ලා සිටි විටක දී, ඒ පිළිබඳව පොලිස් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය;
  • 3.2.8. උපකරණය නඩත්තු කිරීම සඳහා ඩයලොග් වෙත ගෙවීම් කළ යුතු අතර, එකී ගෙවීම්වලට ඩයලොග් විසින් නියම කරන පරිදි පැමිණ පරීක්ෂා කිරීමේ ගාස්තු ද ඇතුළත් විය යුතුය;
  • 3.2.9. SIM කාඩ්පතක් සපයා ඇති විටක දී, එකී SIM කාඩ්පත ආරක්ෂාකාරීව සහ මනා තත්ත්වයෙන් තබාගැනීම කළ යුතුය;
  • 3.2.10. සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් නිසි නියාමන බලධාරීන් විසින් පනවනු ලැබිය හැකි සියළුම අදාළ මුද්දර ගාස්තු, බදු සහ වෙනත් අයකිරීම් දැරිය යුතුය;
  • 3.2.11. මෙම ගිවිසුම ආරක්ෂාකාරීව සන්තකයේ සහ රැඳවුම් භාරයේ තබා ගැනීමට වගකීම දැරිය යුතු වන අතර, එය ඩයලොග් විසින් ඉල්ලූ විට, ඉදිරිපත් කළ යුතුය;
 • 3.3. ග‍්‍රාහකයා විසින් පහත සඳහන් දෑ ඉටුනොකළ යුතුය. එනම්;
  • 3.3.1. මෙම ගිවිසුම බලාත්මකව පවතින කාල සීමාව තුළ දී, ඩයලොග් විසින් දක්වා ඇති කාර්ය පටිපාටිය ග‍්‍රාහකයා විසින් නීතියට අනුකූලව අනුගමනය කරන අවස්ථාවක දී හැර, යම් කවරම විටක දී වුව ද, මෙම සම්බන්ධතාව සහ $ හෝ ඩිකෝඩරය $SIM කාඩ්පත යම් වෙනත් තැනැත්තෙකුට ලබා දීම, භාර දීම සහ/හෝ සැපයීම නොකළ යුතුය.
  • 3.3.2. ඩයලොග් විසින් ග‍්‍රාහකයාට සපයන ග‍්‍රාහක විමසුම් අංකය, තහනම් පැනවුම් අංකය හෝ පෞද්ගලික හඳුනාගැනීමේ අංකය වැනි යම් රහස්‍ය තොරතුරු හෝ ආරක්ෂිත අංකයක් යම් කවරම වූ තැනැත්තෙකුට අනාවරණය නොකළ යුතුය.
  • 3.3.3. ත‍්‍රස්තවාදී, අවිධිමත්, සදාචාර විරෝධි, අනවරසලත් හෝ නීති විරෝධී ක‍්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට, නීති විරෝධී සම්ප්‍රේෂණය හෝ ප‍්‍රතිව්‍යාප්තිය උදෙසා හෝ ඩයලොග් සේවාවන් භාවිතා කිරීම නොකළ යුතුය.
 • 3.4. සම්බන්ධතාව විසන්ධි කිරීමෙන් පසුව, ගිණුමේ තවදුරටත් බැරට තිබෙන ශේෂය ග‍්‍රාහකයා විසින් අහිමි කරනු ලැබේ.
 • 3.5. සැටලයිට් තාක්ෂණ සංඥා නොතිබෙන බවට ඩයලොග් සමාගමට අයිති තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් (පාරිභෝගික ක්ෂේත‍්‍ර සහායක සේවා කණ්ඩායම - CFSS) විසින් තහවුරු කරනු ලැබූ විටෙක දී පමණක් ග‍්‍රාහකයන් වෙත මුදල් ආපසු ගෙවීමක් සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරනු ලැබේ. එවැනි විටෙක දී, ග‍්‍රාහකයාගේ පරිශ‍්‍රයේ සැටලයිට් තාක්ෂණ නොතිබෙන බවට පාරිභෝගික ක්ෂේත‍්‍ර සහායක සේවා කණ්ඩායම විසින් තහවුරු කරනු ලැබුවහොත්, උපකරණ ගාස්තුව සහ සේවා කිරීමට පැමිණෙන ගාස්තුව (tkï රුපියල් 2150/-) ආපසු ගෙවිය හැකිය. එසේ වුව ද, එවැනි අවස්ථාවල දී, තාක්ෂණික කණ්ඩායම පැමිණීම වෙනුවෙන් කරන ගෙවීම වන රුපියල් 2150/- මුදල තාක්ෂණික කණ්ඩායම විසින් සංඥාවන් පිළිබඳ ගැටළු විසඳනු ලැබූ විටක දී ආපසු නොගෙවිය යුතුය.
 • 3.6. මීට කලින් “පසු ගෙවුම්” ග‍්‍රාහකයන් වශයෙන් පෙනීසිට ඉන් පසුව “පෙර ගෙවුම්” ග‍්‍රාහකයන් වශයෙන් ඩයලොග් සේවාවලට සංක‍්‍රමණය වූ ග‍්‍රාහකයන් (මෙම වගන්තියේ කාර්යය සඳහා “සංක‍්‍රමණික ග‍්‍රාහකයන්” වශයෙන් හඳුන්වන) මතු සඳහන් අතිරේක කොන්දේසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට ද එකඟ වනු ලැබේ.

1. ග‍්‍රාහකයා “පෙර ගෙවුම්” ග‍්‍රාහකයෙකු වශයෙන් සංක‍්‍රමණය වී ඇති විටක දී, ඩයලොග් සමාගම විසින් ග‍්‍රාහකයාට සපයන සෙට් ටොප් බොක්ස් (set top box) , සැටලයිට් ඩිෂ් ඇන්ටනාව ^satellite dish antenna), පවර් පැක් (power pack), ලෝ නොයිස් බොක්ස් (low noise box), දුරස්ථ පාලක උපාංගය (remote control devise) සහ ඒවායේ සංරචක සහ වෙනත් අදාළ උපාංග ඇතුළුව සැටලයිට් තාක්ෂණ සංඥා ලැබෙන උපකරණය තවදුරටත් ග‍්‍රාහකයාට අයිති විය යුතු වන අතර, ඒ අනුව, ග‍්‍රාහකයා විසින් එකී උපකරණය හරහා නොකඩවාම සේවාව ලබාගත යුතුය. “පෙර ගෙවුම්” නියමයන් සහ කොන්දේසිවල දක්වා ඇති පරිදි, එවැනි උපකරණයක් සම්බන්ධ ග‍්‍රාහකයගේ සියළු බැඳීම් තවදුරටත් අදාළ විය යුතු බවට ග‍්‍රාහකයා විසින් එකඟ වනු ලැබේ.

2. ඩයලොග් තාක්ෂණික කණ්ඩායම අදාළ ගැටළුව $ දෝෂය පරීක්ෂා කිරීම පිණිස සිය පරිශ‍්‍රයට පැමිණීම අවශ්‍ය වන බවට සංක‍්‍රමණික ග‍්‍රාහකයා $ පෙර ගෙවුම් ග‍්‍රාහකයා විසින් නියම කළ විටක දී, දෝෂ පිරික්සීමට පැමිණීමේ ගාස්තුව වන රුපියල් 2150/- ක මුදලක් සංක‍්‍රමණික ග‍්‍රාහකයා $ පෙර ගෙවුම් ග‍්‍රාහකයා විසින් ගෙවීමට කටයුතු කළ යුතුය. තව ද, තිබෙන උපකරණය (උපකරණ) වෙනුවට අළුතෙන් උපකරණයන් (උපකරණ) යෙදවිය යුතු බවට සහ $ හෝ අළුත්වැඩියා කළ යුතු බවට තාක්ෂණික කණ්ඩායම විසින් අනාවරණය කරනු ලැබුවහොත්, තිබෙන උපකරණ වෙනුවට අළුතෙන් යොදන උපකරණය සඳහා සහ $ හෝ අළුත්වැඩියාවන් සඳහා සංක‍්‍රමණික ග‍්‍රාහකයා $ පෙර ගෙවුම් ග‍්‍රාහකයා විසින් වෙන් වෙන් වශයෙන් ගෙවීම් කළ යුතුය. (මෙම වගන්තිය මීට යා කර ඇති 1 වන ඇමුණුමේ සවිස්තරව දක්වා ඇති වගකීම් සහතික කාල සීමාව තුළ දී පවා, සියළුම පෙර ගෙවුම් ග‍්‍රාහකයන් සඳහා අදාළ විය යුතුය.)

3. උපකරණය ඉවත් කිරීම, සොරකම් කිරීම හෝ නැති වීම සිදු වී ඇති විටක දී, පසු ගෙවුම්වල සිට පෙර ගෙවුම් දක්වා සංක‍්‍රමණය වීමට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට ග‍්‍රාහකයෙකුට නොහැකි වේ. එවැනි විටෙක දී, අළුත් පෙර ගෙවුම් සම්බන්ධතාවක් මිලට ගන්නා ලෙසට ග‍්‍රාහකයාට නියම කළ යුතුය.

4. මෙම ගිවිසුමේ උපකරණය සඳහා අදාළ වන යම් කවරම වූ කොන්දේසි හෝ බැඳීම්, ඩයලොග් විසින් සිය අභිමතය පරිදි තීරණය කරනු ලැබිය හැකි පරිදි, ඒවායේ අදාළත්වය පදනම් කරගෙන ඉහත සඳහන් උපකරණයට අදාළ විය යුතුය.

5. සංක‍්‍රමණික ග‍්‍රාහකයන්ගේ “පසු ගෙවුම්” ග‍්‍රාහක කාලසීමාවේ දී ඔවුනට තිබෙන ජීවිත කාලය පුරාවටම වන යම් වගකීම් සහතික එවැනි සංක‍්‍රමණික ග‍්‍රාහකයන්ට තවදුරටත් අදාළ නොවිය යුතුය.

6. ඉහත සඳහන් උපකරණය හෝ එහි යම් සංරචකයක් වෙනුවට අළුතෙන් උපකරණයක් හෝ යම් සංරචකයක් යෙදවිය යුතු වන විටෙක දී, එපරිදි අළුතෙන් යොදන උපකරණය ග‍්‍රාහකයා විසින් ඩයලොග් වෙතින් මිලදී ගත යුතු වන අතර, මෙම ගිවිසුම යටතේ දක්වා ඇති පරිදි එකී උපකරණය සඳහා අදාළ වන නියමයන් සහ කොන්දේසි එවැනි මිල දී ගත් උපකරණය හෝ එහි යම් කොටසකට අදාළ විය යුතුය. වඩාත් පැහැදිලි කිරීමේ කාර්ය සඳහා, ඩයලොග් විසින් සිය අභිමතය ප‍්‍රකාරව තීරණය කරන පරිදි සහ එවැනි ග‍්‍රාහකයෙකු වෙත ඩයලොග් විසින් අළුත් ගිණුමක් වෙන් කිරීමට පසුව “පසු ගෙවුම්” තත්ත්වයේ සිට “පෙර ගෙවුම්” තත්ත්වයට එවැනි ග‍්‍රාහකයෙකු නිසි පරිදි සංක‍්‍රමණය වීම මත පමණක්, යම් ග‍්‍රාහකයෙකු සංක‍්‍රමණික ග‍්‍රාහකයෙකු වශයෙන් සැළකිය යුතුය.

4. විවිධ

 • 4.1. මෙම ගිවිසුමේ යම් නියමයක් සහ කොන්දේසියක් බලාත්මක කිරීමේ දී, ඩයලොග් හි යම් ප‍්‍රමාදයක් හෝ අනුග‍්‍රහයක් හෝ ඩයලොග් විසින් ග‍්‍රාහකයාට කාලය ප‍්‍රදානය කිරීමක් හෝ ඩයලොග් අයිතිවාසිකම්වලට සහ බලතලවලට අගතියක් නොවිය යුතු වනවා සේම, යම් කඩ කිරීමක් ඩයලොග් විසින් යම් ලෙසකින් අත්හැරීමක් යම් තදනන්තර හෝ අඛණ්ඩ කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් නොකඩවා කරන අත්හැරීමක් සමන්විත නොවිය යුතුය.
 • 4.2. දේව ක‍්‍රියාවක්, ත‍්‍රස්තවාදි ක‍්‍රියාකාරකම්, කැරලි ගැසීමක් හෝ සිවිල් සමාජයේ කැළඹීමක්, හමුදාමය මෙහෙයුම්, රජයේ හෝ යම් කිසි බලධාරියෙකුගේ සියළු හදිසි ක‍්‍රියා හෝ නොකරහැරීම්, යම් කවරම වූ අන්දමක කාර්මික ආරවුල්, ගින්න, අකුණු ගැසීම්, පිිපිරීම්, ජල ගැලීම්, වසංගත, බෝවන රෝග, ඩයලොග් වගකීමට බැඳී නොසිටින තැනැත්තන්ගේ හෝ ආයතනවල ක‍්‍රියාවන් සහ නොකර හැරීම් හෝ ඩයලොග් පාලනයෙන් පරිබාහිර වන යම් හේතුවක් කරණ කොට ගෙන මෙම ගිවිසුමේ යම් කඩ කිරීමක් සඳහා ඩයලොග් නීත්‍යනුකූල වගකීම නොදැරිය යුතුය.
 • 4.3. මෙම ගිවිසුමේ අඩංගු යම් විධිවිධාන, යම් අදාළ නීතියන් යටතේ අවලංගු වන, නීති විරෝධී වන හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි වන විටෙක දී, අවශේෂ විධිවිධානවල වලංගුභාවයට සහ බලාත්මකභාවයට බලපෑමක් නොවිය යුතු වනවා සේම ඊට යම් කවරම වූ අන්දමක හානියක් සිදු නොවිය යුතු වන අතර, එවැනි අවලංගු වන හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි විධිවිධාන මකා දමා ඇති බවට සැළකිය යුතුය.
 • 4.4. මෙම ගිවිසුම ශ‍්‍රී ලංකාවේ නීති මඟින් පාලනය වන අතර, ලංකාවේ අධිකරණවල අනන්‍ය අධිකරණ බලයට විෂය විය යුතුය.
 • 4.5. අන්‍යාකාරයෙන් සඳහන් කර ඇත්නම් මිස, මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ප‍්‍රකාරව දැන්වීමක් භාරදෙන ලෙසට ඩයලොග් වෙතට නියම කළ විටක දී, ඩයලොග් විසින් ග‍්‍රාහකයාට එපරිදි දැන්වීම භාරදිය හැකි අතර, එකී දැන්වීම (අ) එය පළකරන අවස්ථාවේ දී ඩයලොග් සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇති විටෙක දී, (ආ) එය පළකරන දිනයේ දී සිංහල, දමිළ සහ ඉංග‍්‍රීසි පුවත්වල පළකර ඇති විටෙක දී, (ඇ) එය යවන අවස්ථාවේ දී විද්‍යුත් තැපෑල හරහා යවා ඇති විටෙක දී, (ඈ) පෙර ගෙවුම් ලිපිය යැවීමට පසු දින පෙර ගෙවුම් තැපෑල හරහා යවා ඇති විටෙක දී, හෝ (ඉ) ටෙක්ස්ට් පණිවුඩය යවන අවස්ථාවක දී ටෙක්ස්ට් පණිවුඩයක් යවා ඇති විටක දී, නිසි පරිදි ග‍්‍රාහකයාට භාර දී ඇති බවට සහ ග‍්‍රාහකයා විසින් එය ලබාගෙන ඇති බවට සැලකිය යුතුය.
 • 4.6. ඩයලොග් විසින් අන්‍යාකාරයෙන් දන්වා ඇත්නම් මිස, ග‍්‍රාහකයා විසින් ඩයලොග් වෙත භාරදෙන යම් දැන්වීමක් ලිඛිතව විය යුතු වන අතර, ඩයලොග් පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයකට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • 4.7. ණුම අවම වශයෙන් මාස තුනක (03) කාලසීමාවක් අකර්මණ්‍යව පැවති විටක දී, සම්බන්ධතාව විසන්ධි කොට ගිවිසුම අවසන් කර ඇති බවට සැලකිය යුුතුය. ඩයලොග් විසින් ග‍්‍රාහකයාට නියම කරන අවම ජාල රැඳවුම් කාලසීමාව සපුරාලීමට පෙරාතුව විසන්ධි කිරීම සිදු වුවහොත්, ග‍්‍රාහකයා විසින් ගිවිසුම කලින් අවසන් කිරීමේ ගාස්තු වශයෙන් රුපියල් 2,000 ක මුදලක් (බදු ඇතුළුව) සහ තෝරාගත් පැකේජ මත අදාළ වන පරිදි යම් වෙනත් අතිරේක ගෙවීමක් (එපරිදි අදාළ වේ නම්) ඩයලොග් වෙත නිසි පරිදි ගෙවා පියවා දැමිය යුතුය.
 • 4.8. ඉංග‍්‍රීසි බසින් මුද්‍රිත නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ සිංහල/දෙමළ බසින් මුද්‍රිත නියමයන් සහ කොන්දේසි අතර යම් අනනුකූලතාවක්/ආරවුලක් මතු වුවහොත්, එවිට ඉංග‍්‍රීසි බසින් මුද‍්‍රිත පාඨය/පරිවර්තනය ආරවුලේ තරමට බලාත්මක විය යුතුය.
 • 4.9 ග්‍රාහකයා විසින් සපයන ලද තොරතුරුවල සත්‍යතාව තහවුරු කරගැනීම උදෙසා, ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් සීමා නොවන නමුත් එම දෙපාර්තමේන්තුව ද ඇතුළුව අදාළ බලධාරීන් විසින් පවත්වාගෙන යන ග්‍රාහකයා සම්බන්ධ ජාතික හැඳුනුම්පතේ තොරතුරුවලට සහ වෙනත් තොරතුරුවලට ඩයලොග් සමාගම විසින් පිවිසීමට ග්‍රාහකයා විසින් ඩයලොග් සමාගම වෙත මෙයින් එකඟතාව පළකරනු ලැබේ.

ANNEX 1
වගකීම් සහතිකයේ විෂය පථය සහ වලංගු කාලසීමාව

අයිතමය වගකීම් සහතිකයේ කාලසීමාව විකිණීමේ ක‍්‍රමවේදය
ViU Hub ඩිකෝඩරය /HD HEVC ඩිකෝඩරය හෝ ViU Mni උපාංගය වසර 1 අලූතින් සක්‍රිය කිරීම/දෝෂයක් නිසා වගකීම ඉක්ම වූ උපාංගය විකිණීම්
 • දුරස්ථ පාලකය
 • පවර් ඇඩැප්ටරය
අලුත්වැඩියා කරන ලද ඩිකෝඩරය මාස 6 අලූතින් සක්‍රිය කිරීම/දෝෂයක් නිසා වගකීම ඉක්ම වූ උපාංගය විකිණීම්
 • දුරස්ථ පාලකය
 • පවර් ඇඩැප්ටරය
යුනිවර්සල් දුරස්ථ පාලකය මාස 6 දෝෂයක් නිසා වගකීම ඉක්ම වූ උපාංගය විකිණීම්
යුනිවර්සල් පවර් ඇඩැප්ටරය මාස 6 දෝෂයක් නිසා වගකීම ඉක්ම වූ උපාංගය විකිණීම්
එල් එන් බී (ලොවර් නොයිස් බ්ලොක්) මාස 6 දෝෂයක් නිසා වගකීම ඉක්ම වූ උපාංගය විකිණීම්
ස්මාට් කාඩ්පත ජීවිත කාලය අලූතින් සක්‍රිය කිරීම/දෝෂයක් නිසා වගකීම ඉක්ම වූ උපාංගය විකිණීම්
වෙනත් උපාංග
ඩිශ් ඇන්ටනාව සහ එහි කොටස්
RG6 Coaxial කේබලය සහ උපාංග
HDMI කේබලය
RCA (AV) කේබලය
AAA බැටරිs
ඊතනෙට් කේබලය
U ක්ලිප්, කේබල ගැට, F සම්බන්ධක
කඩනයනa (Splitters)
නට් සහ බෝල්ට්ස්
වගකීම් සහතිකයක් නොමැත.
නමුත් යම් නිෂ්පාදන දෝෂයක් සඳහා ඩයලොග් සමාගම විසින් උපකරණය වෙනුවට උපකරණයක් දෙනු ලැබේ
අලූතින් සක්‍රිය කිරීම/දෝෂයක් නිසා වගකීම ඉක්ම වූ උපාංගය විකිණීම්

ඉහත වගුවේ සඳහන් උපකරණ, (“උපකරණ”) මෙම වගකීම් සහතිකය යටතේ ආරම්භක වශයෙන් මිලටගන්නාට (“පාරිභෝගිකයාට”) ඔහුට අදාළ වන පරිදි, එකී උපකරණ මිලට ගැනීමෙන් ආරම්භ වන දින සිට ඉහත වගුවේ දක්වා ඇති පරිදි එකී උපකරණයට අනුරූප වන කාලසීමාවක් සඳහා (“වගකීම් කාලය”) සාමාන්‍ය භාවිතය සහ සේවා කිරීමට යටත්ව යෙ¥ අමුද්‍රව්‍යවල සහ වැඩ කුසලතාවේ දෝෂ නොමැති බවට ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් (ප‍්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් සමාගම විසින් [පීවී 128%] (ඩයලොග්) මෙයින් සහතික වනු ලැබේ (“සීමිත වගකීම් සහතිකය”) ඩයලොග් සමාගම විසින්, සිය මනාපය පරිදි, ගාස්තු අයකිරීමකිකින් තොරව, එකී උපකරණ එකී වගකීම් කාලය තුළ අලූත්වැඩියා කිරීම හෝ තිබෙන උපකරණය වෙනුවට අලූත් උපකරණයක් ලබාදීම සිදුකරනු ලැබේ. එසේ වූව ද, එකී උපකරණ සීමිත වගකීම් සහතිකයේ සඳහන් කොන්දේසිවලට අනුව, ඩයලොග් සමාගමේ තාක්ෂණික සහාය සේවා සපයන යම් කවරම වූ මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ආපසු භාරදීම සිදුකළයුතු අතර, එම මධ්‍යස්ථාන පිහිටා තිබෙන ස්ථානවල විස්තරයක් මෙහි පහත විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර තිබේ. අදාළ දෝෂය හුදෙක් නිෂ්පාදකයාගේ දෝෂයක්/වරදක් නිසා උද්ගතවී නොමැති විටක දී, සහ/හෝ එකී දෝෂය මෙම වගකීම් සහතිකයෙන් ආවරණය නොකරන විටක දී, අලූත්වැඩියාවක් සිදුකිරීම සඳහා කරන යම් සෝදිසි පරික්ෂාවක් වෙනුවෙන් පාරිභෝගිකයාගෙන් ගාස්තුවක් අයකිරීම පිණිස ඩයලොග් සමාගම විසින් සිය අයිතිය තවදුරටත් රඳවා තබා ගනු ලැබේ. යම් සෝදිසි පරික්ෂාවක් හෝ අලූත්වැඩියාවක් සඳහා ගාස්තුවක් අයකරන අවස්ථාවක දී, එකී ගාස්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා පියවා දමන තුරු ඩයලොග් සමාගව විසින් එකී උපකරණය සිය භාරයේ තවදුරටත් රඳවා තබා ගනු ලැබිය හැකිය.

2. මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයෙහි අන්‍යාකාරයෙන් සඳහන් කරන්නේ නම් මිස, මෙම වගකීම් සහතිකය ශ්‍රී ලංකාවේ දී පමණක් අදාළ වේ.

3. එකී උපකරණය සේවා කිරීම සම්බන්ධ (අලූත්වැඩියා කිරීම, තිබෙන උපකරණය වෙනුවට අලූතින් උපකරණයක් ලබාදීම, උපකරණයේ නිෂ්පාදන කුසලතාවය හෝ ඊට යෙ¥ අමුද්‍රව්‍යවල දෝෂයක් හා සම්බන්ධ ගැටලූ ඇතුළුව) ඩයලොග් සමාගම විසින් ගන්නා සියළු තීරණ අවසානාත්මක වන අතර, එවැනි තීරණවලින් බැඳී සිටීමට පාරිභෝගිකයා එකඟ වන්නේය. දෝෂ සහගත උපකරණයක් හෝ එහි යම් කොටසක් වෙනුවට අලූතෙන් උපරණයක් හෝ යම් කොටසක් ලබාදෙන විටක දී, එකී දෝෂ සහගත උපකරණය හෝ එහි අදාල කොටස ඩයලොග් සමාගමේ දේපළක් බවට පත්වනු ඇත.

4. එකී උපකරණයට ඈඳනු ලබන සහ එකී උපකරණය සම්බන්ධ කරගෙන භාවිතා කරන හෝ එකී උපකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය එහෙත් ඩයලොග් සමාගම විසින් සපයා නොමැති යම් අවශේෂ උපකරණයක් සඳහා ඩයලොග් සමාගමට කවරම ආකාරයකින් වුව ද වගකීම දැරිය නොහැකි වේ.

5. මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයෙන් පහත සඳහන් අවස්ථා ආවරණය කරනු නොලැබේ.

 • 5.1 එකී උපකරණය ඩයලොග් සමාගමෙන් හෝ ඩයලොග් සමාගමේ බලයලත් බෙදා හරින්නන්ගෙන්/නියෝජිතයන්ගෙන් මිලදී ගෙන නොතිබෙන අවස්ථාවක දී;
 • 5.2 අනිසි භාවිතය, අසාමාන්‍ය ලෙස පරිහරණය කිරීම, අසාමාන්‍ය තත්ත්වය, අවිධිමත් ලෙස ගබඩා කිරීම, තෙතමනයට, ද්‍රවවලට හෝ තෙත් ගතියට නිරාවරණය, මළ බැඳීම, දියමලං කෑම සහ දුර්වර්ණයට, අධික උෂ්නත්වයට නිරාවරණය කිරීම, වැලි, දූවිලි, අපද‍්‍රව්‍යකාරක, වෙනත් ¥ෂිත ද්‍රව්‍ය හෝ පාරිසරික තත්ත්වයන්ට නිරාවරණය කිරීම, අවිධිමත් ලෙස සවිකිරීම වැනි දෑ සිදුකොට උපදෙස් අත්පොතේ සඳහන් පූර්වාරක්ෂණයන් හෝ විධිමත් ක්‍රියාකාරී උපදෙස් අනුගමනය කිරීම පැහැර හැරීම, තෙවන පාර්ශ්වයක් විසින් අලූත්වැඩියා කිරීම් කොට භාවිතයට ගැනීම, අනිසි භාවිතය නොසැලකිල්ල, අයථා පරිහරණය හදිසි අනතුර, වෙනස් කිරීම්, අනිසි ලෙස කොටස් වලට වෙන්කිරීම, දේව ක්‍රියා සහ අවිරෝධ්‍ය බලපෑම වැනි සිදුවීම්, ආහාර හෝ ද්‍රව වර්ග ඉහිරීයාම, පාරිභෝගික පාලකයන් වැරදි ලෙස සකස් කිරීම වැනි ඩයලොග් සමාගමේ සාධාරණ පාලනයෙන් බැහැර වන වෙනත් ක්‍රියා, යෙ¥ අමුද්‍රව්‍ය හෝ නිෂ්පාදන කුසලතාවයේ දෝෂයන් මගින් සෘජුවම පැනනගින්නේ නම් මිස විලායක සහ කඩනයන් වැනි පරිභෝජ්‍ය කොටස්වල තිබෙන ඌනතාවන් හෝ ඇන්ටනාවලට හානි සිදුවීම ඇතුළුව සහ පාරිභෝගික පාලනයේ අනිසි ගැලපුම් හෝ වෙනත් ක්‍රියා, එකී උපකරණයේ සාමාන්‍ය ක්ෂයවීම් සහ වැහැරීම්, අනිසි විදුලිබල සැපයුම, සතුන් හෝ කෘමීන්ගේ බලපෑම, සවිකිරීමේ දුර්වලතා හෝ වැඩසටහන්, දත්ත, වෛරස, පද්ධතියට හානිකර ලෙස සැකසූ ස්පයි වෙයාර් (spyware), ට්රෝජන් (Trojans) වැඩසටහන්, තෙවන පාර්ශ්වයක මෘදුකාංග සහ/හෝ වෙනත් ලිපිගොනුවල දුර්වලතා හේතු කොට ගෙන දෝෂයන් උද්ගත වන අවස්ථාව ක දී;
 • 5.3 එකී උපකරණය හඳුුනාගැනීමට අසීරු වන ආකාරයට එකී උපකරණයේ වගකීම් සහතික මුද්‍රාව/ ස්ටිකරය ඉවත් කිරීම, විකෘතිි කිරීම හෝ හෝ වෙනස් කිරීම සිදුකර ඇති අවස්ථාවක දී;
 • 5.4 එකී උපකරණය අවිධිමත් ලෙස අත්හදා බැලීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, නඩත්තු කිරීම හෝ ඊට යම් වෙනසක් හෝ සුළු වෙනසක් සිදුකර ඇති අවස්ථාව ක දී;
 • 5.5 මිලටගත් වර්ෂය, මාසය සහ දිනය, පාරිභෝගිකයාගේ නම, විකුණුම්කරුගේ/බෙදාහරින්නාගේ නම සහ අනුක‍්‍රමික අංකය සම්බන්ධයෙන් මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයේ යම් කවරම වූ ආකාරයක වෙනසක් සිදුකර ඇති අවස්ථාව ක දී;
 • 5.6 වගකීම් සහතිකයේ වලංගු කාලසීමාව තුළ දී, එකී උපකරණය සම්බන්ධයෙන් උද්ගත වූයේ යැයි කියන දෝෂයක්, සොරකමක් හෝ අක්‍රියවීමක් පිළිබඳව පාරිභෝගිකයා විසින් ඩයලොග් සමාගම වෙත දන්වා නොතබෙන අවස්ථාව ක දී;
 • 5.7 එකී උපකරණය ඩයලොග් සමාගම විසින් සපයා නොමැති යම් උපාංගයක් සම්බන්ධ කරගෙන භාවිත කර තිබීම හෝ එකී උපකරණය සාධාරණ වශයෙන් භාවිත කිරීමට අපේක්ෂා කරන අරමුණුවලට පරිභාහිරව වන කාරණා සඳහා භාවිත කිරීම සිදුකර ඇති අවස්ථාව ක දී;
 • 5.8 සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයා විසින් පරිහරණය කිරීම නිසා එකී උපකරණයේ ප්ලාස්ටික් මතුපිට සහ වෙනත් සියළු පරිභාහිර කොටස් සීරීම සහ හානි වීම සිදුවී ඇති අවස්ථාව ක දී;
 • 5.9 එකී උපකරණය සමඟ මෘදුකාංග සපයා ඇති අවස්ථාව ක දී;
 • 5.10 එකී උපකරණය සමඟ වගකීම් සහතිකය ආපසු භාර නොදීම සිදුකරන අවස්ථාව ක දී; (එකී උපකරණය සම්බන්ධයෙන් දරන සියළුම සම්බන්ධිත සහ ආනුෂංගික පිිරිවැය (සේවා කිරීම සඳහා යාම වෙනුවෙන් දරන පිරිවැය, අමතර කොටස් පිරිවැය, නඩත්තු පිරිවැය, භාරදීම සඳහා දරන පිරිවැයට යනාදියට සීමා නොවී) පාරිභෝගිකයා විසින් ම දැරිය යුතුය.
 • 5.11 වගකීම් සහතිකයේ කාලසීමාව තුළ, සියළුම පැකේජ සඳහා සේවා කිරීමට යාම කරන අවස්ථාවක දී; සේවා කිරීම පිණිස යාම වෙනුවෙන් ගාස්තුවක් ගෙවීමට පාරිභෝගිකයාට නියම වන විටක දී, එකී යෝජිත සේවා කිරීම සඳහා යාමට පෙරාතුව ඩයලොග් සමාගම විසින් ඒ බව පාරිභෝගිකයාට දැනුම් දිය යුතුය.

6. මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකය පහත සඳහන් අවස්ථාවල බලරහිත වේ.

 • 6.1 එකී උපකරණය සහ/හෝ උපාංග මත දිස්වන අනුක‍්‍රමික අංකය හෝ යම් කවරම වු වගකීම් සහතික මුද්‍රා/ස්ටිකර වෙනස් කිරීම, විකෘති කිරීම හෝ පලූදු කිරීම කර ඇති බවට සනාථ වීම සිදුවන අවස්ථාවක දී;
 • 6.2 එකී උපකරණය සමඟ භාවිත කළ යුතු බවට සඳහන් කර ඇති උපකරණය හැර වෙනත් උපකරණ හෝ සේවා සමඟ උපාංග භාවිතා කිරීම සිදුවන අවස්ථාවක දී;
 • 6.3 ඩයලොග් සමාගම වෙත කලින් ලිඛිත දැන්වීමක් භාරදීමකින් තොරව, යම් කවරම වු ආකාරයට මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයේ අඩංගු යම් කොන්දේසියක් වෙනස් කිරීම හෝ සුළු වශයෙන් වෙනස් කිරීම සිදුකරන අවස්ථාවක දී;
 • 6.4 එකී උපකරණය භාවිතා කිරීම හෝ මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයේ ප‍්‍රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් හිමිකම් ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව සිදුකරන අවස්ථාවක දී;

7. මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකය ඩයලොග් සමාගම විසින් පාරිභෝගිකයකයාට පමණක් ලබාදෙන දෙන අතර, එය තදනන්තර මිලට ගැනීමක දී පාරිභෝගිකයකුට පැවරීම කළ නොහැක.

8. එකී උපකරණයෙහි වගකීම් සහතිකයේ අංගයන් පිළිබඳව ඩයලොග් සමාගමේ වගකීම් මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයේ සඳහන් වේ.

9. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය මගින් ඉඩ දී ඇති ප‍්‍රමාණයට, මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයේ ප‍්‍රතිකර්ම වනාහි හුදෙක් පාරිභෝගිකයාගේ තනි සහ අනන්‍ය ප‍්‍රතිකර්ම වේ.

10. එකී උපකරණයේ ගැනුම් මිල ඉක්මවා යන යම් කවරම වූ අලාභ හානි සඳහා හෝ කාලයේ උපයෝගිතාවේ යම් කවරම වු අහිමිවීමක් හෝ දත්ත අහිමිවීමක් අපහසුතාවක්, වානිජ අහිමිවීමක්, ලාභයේ හෝ ඉතිරිකිරීමේ අහිමිවීමක් හෝ වෙනත් ආනුෂංගික, වක‍්‍ර සුවිශේෂී හෝ අනියම් අලාභ හානියක් (අපේක්ෂිත වාසි හෝ ලාභ අහිමිවීමක් ඇතුළුව) සඳහා හෝ යම් කවරම විටක දී වූව ද, ඩයලොග් සමාගම වෙත නීතිමය වගකීමක් නොතිබේ. පරිභාහිර කොටස් සහ පෙනුම වර්ධනය කරන කොටස් නැව්ගත කරන අවස්ථාවේ දී දෝෂවලින් තොරවිය යුතු වන අතර, එබැවින් මෙම වගකීම් සහතිකයේ කොන්දේසි යටතේ ආවරණය නොවන්නේය.

11. මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකය වෙනත් සියළුම ප‍්‍රකාශිත හෝ ව්‍යංගිත වගකීම් සහ කොන්දේසි වෙනුවට සීමාකිරීමක් නොමැතිව යම් භාණ්ඩ විකිණිමට සුදුසුබව, ගුණාත්මකභාවය හෝ යෝග්‍යතාව පිළිබඳ වගකීම් සහ කොන්දේසි ඇතුළත්ව මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයේ කාලසීමාව සඳහා පිරිනමනු ලැබේ. ඉහත විස්තර කර ඇති අන්දමට යම් කඩකිරීමක් නිවැරදි කිරීමෙන් ඔබ්බට මෙම වගකීම් සහතිකයේ කඩකිරීමක් සඳහා ඩයලොග් සමාගම නිත්‍යානුකූල වගකීම භාරගනු නොලැබේ. එකී උපකරණ සම්බන්ධයෙන් භාවිතය අහිමිවීම හෝ ලාභය අහිමිවීම ඇතුළුව යම් කවරම වූ ආනුෂංගික අලාභ හෝ හානි සම්බන්ධයෙන් නීතිය මගින් හිමිකම් ඉල්ලනු ලැබීමේ ප‍්‍රතිඑලයක් වශයෙන් එවැනි භාවිතය අහිමිවීම හෝ ලාභය අහිමිවීම ඇතුළුව යම් කවරම වූ ආනුෂංගික අලාභ හෝ හානි වෙනුවෙන් ඩයලොග් සමාගමට නීත්‍යනුකූල වගකීමක් නොතිබේ.

12. මෙම සීමිත වගකීම් සහතිකයේ දක්වා ඇති පරිදි මිස, එකී උපකරණය සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රකාශිත හෝ ව්‍යංගිත යම් වෙනත් වගකීම් සහතිකයක් පිළිබඳව හෝ වෙනත් පාර්ශ්වයක් විසින් ලබාදෙන ඇපකරයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ ඩයලොග් සමාගමට බැඳීමක් නැත.

13. එකී උපකරණය/උපාංගය ආපසු භාරදීමේ දී දැරීමට සිදුවන සියළු ගාස්තු සඳහා පාරිභෝගිකයා නිත්‍යනුකූල වගකිව යුතුය.

14. එකී උපකරණය වගකීම් සහතිකයේ කාලසීමාව ඉකුත්ව යාමට පසුව ඩයලොග් තාක්ෂණික සහායක මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ආපසු භාරදීම කරන අවස්ථාවක දී, ඩයලොග් සමාගමේ සාමාන්‍ය සේවා ප‍්‍රතිපත්ති (අදාළ වේ නම්) අදාළ වන අතර, (කලින් කලට පාරිභෝගිකයාට දැනුම් දෙන පරිදි) ඒ අනුව පාරිභෝගිකයාගෙන් ගාස්තු අයකරනු ලැබේ.

 • 14.1 මෙම වගකීම් සහතිකයෙන් ප‍්‍රකාශිතවම විධිවිධාන සලසා ඇති යම් බැඳීීමකින් හෝ නිත්‍යනුකූල වගකීමකින් ඔබ්බට පැන නගින යම් බැඳීීමක් හෝ නිත්‍යනුකූල වගකීමක් ඩයලොග් සමාගම විසින් භාරගනු නොලැබේ.
 • 14.2 සියළුම වගකීම් සහතික තොරතුරු, එකී උපකරණයේ ලක්ෂණ සහ පිරිවිතර දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස්වීමට භාජනය විය හැකිය.

15. එකී උපකරණයේ අඩංගු යම් කවරම වූ දෑ පිළිබඳව ඩයලොග් සමාගම විසින් ප‍්‍රකාශිතවම. හෝ ව්‍යංගිතව හෝ ඒ පිළිබඳව කරුණු දැක්වීම් හෝ සහතිකවීම් ඉදිරිපත් කරනු නොලැබේ.

16. මෙම වගකීම් සහතිකයේ අඩංගු නියමයන් සහ කොන්දේසි ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය අනුව පාලනය වන අතර, ඒ අනුව වටහාගත යුතු වේ.

ඩයලොග් ආසිආටා සමාගමේ තාක්ෂණික සේවා සහාය සපයන මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ විස්තරය

අම්පාර පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 778, පන්සල හංදිය, ඩී.එස්.සේනානායක වීදිය, අම්පාර.

අනුරාධපුර පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 448, මෛත්‍රිපාල සේනානායක මාවත, නව නගරය, අනුරාධපුරය.

මඩකළපුව පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 262, ත්‍රිකුණාමලය පාර, මඩකළපුව.

ගාල්ල පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 121 ඒ, වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල.

යාපනය පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 141, ස්ටැන්ලි පාර, යාපනය.

මහනුවර පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 178, ඩී.එස් සේනානායක වීදිය, මහනුවර.

කුරුණෑගල පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 87, කොළඹ පාර, කුරුණෑගල.

මොඩර්න් පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 528, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ඇවනියු, ආර්.එ්. ඞී ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03.

මීගමුව පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 365, කෙළින් වීදිය, මීගමුව.

නුගේගොඩ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 84, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ.

රත්නපුර පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 410, කෙළින් වීදිය, කුඩුගල්වත්ත, රත්නපුරය.

ඩයලොග් තාක්ෂණික සේවා මධස්ථානය (UPSC)

අංක 116, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02.

වවුනියාව පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 60, 1 වන හරස් වීදිය, වවුනියාව.

බදුල්ල පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 37,39, මොඩර්න් සංකීර්ණය, කොකෝවත්ත පාර, බදුල්ල.

ත්‍රිකුණාමලය පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 345, මධ්‍යම පාර, ත්‍රිකුණාමලය.

පාරිභෝගික ක්ෂණික දුරකථන ඇමතුම 1777