විශ්ලේෂක ආවරණය


Acuity stockbrokers (Pvt) Ltd.

Chethana Ellepola

Email: chethana@acuitystockbrokers.com

Phone: +94(011)220 6206

CT CLSA Securities (Pvt) Ltd

Sanjeewa Fernando

Email: sanjeewa@ctclsa.lk

Phone: +94(011)255 2290

Asha Phillips Securities Ltd.

Nishani Ruwanpathirana

Email: nishani@ashaphillip.net

Phone: +94(011)242 9139

Asia Securities (Pvt) Ltd.

Kavinda Perera

Email: kavinda@asiasecurities.lk

Phone: +94(011)772 2044

Assetline Securities (Pvt) Ltd.

Sampath Maragoda

Email: Sampathm@assetline.lk

Phone: +94(011)470 0111

Bartleet Mallory Stockbrokers (Pvt) Ltd.

Nikita Tissera

Email: nikita@bartleetreligare.com

Phone: +94(011)777 444668

CAL Research

Udeeshan Jonas

Email: udeeshanj@cal.lk

Phone: +94(011)231 7786

Capital TRUST Securities (Pvt) Ltd.

Melani Nawaratne

Email: melani@capitaltrust.lk

Phone: +94(011)217 4190

NDB Securities (Pvt) Ltd.

Dhinali Peiris

Email: dhinali.peiris@ndbs.lk

Phone: +94(011)231 4170

Softlogic Stockbrokers (Pvt) Ltd

Veranthi Uduwawala

Email: veranthi.uduwawla@softlogiccapital.lk

Phone: +94(072)292 1907

Enterprise Ceylon Capital (Pvt) Ltd.

Balakrishnan Nirmalan

Email: nirmalan@ecc.lk

Phone: +94(011)214 7120

First Capital Equities (Pvt) Ltd

Amanda Lokugamage

Email: amanda@firstcapital.lk

Phone: +94(011)214 5018

First Guardian Equities (Pvt) Ltd.

Praveen Jayaweera

Email: praveen@firstguardianequities.com

Phone: +94(011)214 5017

JB Securities.

Murtaza Jafferjee

Email: murtaza.jaff@jb.lk

Phone: +94(077)790 0897

Candor Equities (Pvt) Ltd.

Usama Jiffry

Email: usama.jiffry@candorh.com

Phone: +94(011)235 9135

John Keells Stockbrokers (Pvt) Ltd.

Lourdeena Kudaliyanagea

Email: Lourdeena@jkstock.keells.com

Phone: +94(011)244 6694-5

Lanka Securities (Pvt) Ltd.

Radhika Rathnayake

Email: radhika@lankasec.com

Phone: +94(011)470 6757

Taprobane Securities (Pvt) Ltd.

Senila Jawfer

Email: senila@taprobane.lk

Phone: +94(077)8521204

Richard Peiris Securities (Pvt) Ltd.

Salindra Madushan

Email: salindra@rpsecurities.com

Phone: +94(011)590 0888

SC Securities (Pvt) Ltd

Yohan Samarakkody

Email: yohan@sampathsecurities.lk

Phone: +94(011)471 1031

SMB Securities (Pvt) Ltd.

Subashi Jayasumana

Email: subashi.jayasumana@smbsecurities.lk

Phone: +94(011)438 8136

වගකීමෙන් නිදහස් වීමයි:

එම විශ්ලේෂකයන් විසින් Dialog Axiata PLC සමාගමේ ක්රියාකාරිත්වය සම්බන්ධව දක්වන ලද එම අදහස්, අපේක්ෂාවන් හෝ පෙරදැකුම් ඔවුන්ගේම අදහස් වන අතර ඒවා Dialog Axiata PLC පුද්ගලික සමාගමේ හෝ එහි කළමණාකරිත්වයේ අදහස්, අපේක්ෂාවන් හෝ පෙරදැකුම් නියෝජනය නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. Dialog Axiata PLC සමාගම එම ආශ්රිතයන් ඉහත දැක්වීම මගින් හෝ බෙදාහැරිමෙන් එම තොරතුරු හා නිර්දේශයන් සමග බැඳුණු ඒවායේ අවධාරණයන් හෝ ඒවා සමග අනුකූල කිසිවක් එමගින් ගම්ය නොකරනු ලබයි.